Besluiten Provinciale Staten 13 oktober

Provinciale Staten hebben de Ontwikkelingsvisie Blauwestad in het Oldambt vastgesteld. Hierbij zijn 4 moties met algemene stemmen aangenomen.
Ook de Programmabegroting 2011 is door de Staten vastgesteld, waarbij een motie is aangenomen. Verder hebben de Staten ingestemd met de voordracht over de verkenningsfase voor de spoorlijn Groningen - Heerenveen. Tot slot is er gesproken over de bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen.