Besluiten Provinciale Staten 12 oktober 2016

Provinciale Staten zijn bijeengekomen voor een extra Statenvergadering. Op verzoek van de fractie van de PvdA heeft er een interpellatiedebat plaatsvinden over de uitvoering van motie nr. 194. Deze motie werd tijdens de Statenvergadering van 28 september 2016 aangenomen.