Besluiten Provinciale Staten 12 december

Provinciale Staten hebben gesproken over de locatie van de Ommelander Ziekenhuis Groep en daarbij 2 moties aangenomen. De Integrale Bijstelling Begroting 2012 en het beleidskader Sociaal Beleid 2013-2015 zijn door de staten vastgesteld. Aan de agenda is toegevoegd het onderwerp: ‘behoud werkgelegenheid penitentiaire inrichtingen Noord-Nederland’. Bij de bespreking van dit onderwerp is een motie aangenomen.
Tot slot is, na schriftelijke stemmingen, een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur Waddenfonds aangewezen en is mevrouw Van Mastrigt benoemd en beëdigd als lid van het college van Gedeputeerde Staten