Besluiten Provinciale Staten 11 oktober 2017

Provinciale Staten hebben de najaarsnota 2017 vastgesteld. Verder hebben Provinciale Staten gesproken over het Addendum Zorg - Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020.  De Staten hebben hun wensen en bedenkingen kunnen uiten bij de aanvraag van de subsidie Regiospecifiek Pakket  Zuiderzeelijn (REP-ZZL) - project De Kansrijke Leerweg. Tot slot is toegevoegd aan de agenda als onderwerp vreemd aan de orde van de dag: het Regenboog Convenant.