Besluiten Provinciale Staten 1 juni

Behandeling van de Programmarekening 2010 - verantwoording over het gevoerde beleid

Woensdag 1 juni jl. heeft het college van Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten over het gevoerde beleid, tijdens de jaarlijkse
Dag van de Verantwoording. Een belangrijke vraag was of de doelen met het daarvoor beschikbare geld zijn gehaald. De Staten stemden in met de Programmarekening 2010 en de overboeking naar 2011 van de daarvoor in aanmerking komende kredieten. 
Provinciale Staten hebben ingestemd met de voordracht over het RSP (regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn) project Transferia en busstations en het project infrastructuur voor hoogwaardig openbaar vervoer (busvervoer). Tot slot is gesproken over de ziekenhuiszorg in Oost-Groningen.