Besluiten Bestuurlijk Overleg rijk en koepels van 16 februari 2011

Het landelijk bestuurlijk overleg bestaat uit de betrokken bewindslieden van Infrastructuur & Milieu, Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken en de bestuurlijke portefeuillehouders van Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. Alle partijen zijn het er over eens dat de Regionale Uitvoeringsdiensten er snel moeten komen en dat het voor 1 juni helder moet zijn hoe het netwerk van de te vormen Regionale Uitvoeringsdiensten eruit komt te zien.

Het landelijk bestuurlijk overleg bestaat uit de betrokken bewindslieden van Infrastructuur & Milieu, Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken en de bestuurlijke portefeuillehouders van Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. Alle partijen zijn het er over eens dat de RUD’s er snel moeten komen en dat het voor 1 juni helder moet zijn hoe het netwerk van de te vormen RUD’s eruit komt te zien. De boodschap is dat ‘wij er voor gaan’ en dat het proces onomkeerbaar is.

  • Ter onderstreping van het tempo is er een Stappenplan RUD-vorming vastgesteld. Na 1 juni 2011 maakt het rijk de balans op. Als het in juni 2011 nodig blijkt te zijn, zal er vanuit het Rijk geïntervenieerd worden (vooralsnog per provincie).
  • Een checklist RUD-vorming is als richtinggevend kader voor het verdere proces vastgesteld. Afwijken is alleen mogelijk met instemming van de betrokken partijen. De checklist geeft aan dat het Rijk de vorming van eenduidige RUD’s en transparantie daarover belangrijk vindt.
  • In het landelijk bestuurlijk overleg is geconstateerd dat er bij de totstandkoming van RUD’s koplopers zijn, maar er zijn ook zorgen uitgesproken over de voortgang.
  • het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben het belangrijke signaal gegeven dat in lijn met de stevige kabinetsinzet ook (financieel) commitment van het Rijk wordt verwacht voor het samen zoeken naar oplossingen voor de initiële lasten van het oprichten van RUD’s. De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu gaf aan bereid te zijn om samen met de partijen oplossingsrichtingen te verkennen en dat de afspraken in de package deal en de financiële kaders van het regeerakkoord voor het kabinet uitgangspunt zijn bij het maken van afspraken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangegeven dat de korting van 100 miljoen euro een bedreiging vormt voor het proces. Ten aanzien van de korting van 100 miljoen euro worden de uitkomsten afgewacht van het Overhedenoverleg.
  • Het Openbaar Ministerie heeft nog eens bevestigd dat het Functioneel Parket ingaat op iedere uitnodiging van de provincies om te overleggen over afstemming met de (toekomstige) RUD’s.
  • Ook wordt in het kader van Programma Uitvoering met Ambitie (het landelijke programma voor de RUD's) een project opgestart over de rolverdeling en afstemming tussen bestuur en Openbaar Minsterie/politie bij de handhaving van de milieuregelgeving.
  • Het Rijk heeft toegezegd om snel helderheid te verschaffen over de rijkstaken die bij de RUD’s worden ondergebracht.
  • Alle partijen beschouwen de informatie en communicatietechnologie als expliciet aandachtspunt.

De brief van staatssecretaris Atsma aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies naar aanleiding van het bestuurlijk overleg onderstreept nogmaals dat er tempo gemaakt moet worden.