Beperkte sluiting van de jacht door winters weer

In verband met de winterse weersomstandigheden heeft de provincie Groningen besloten met ingang van 27 december 2010 t/m 31 januari 2011, de jacht op wilde eend voor de gehele provincie Groningen te sluiten. En bovendien de ontheffingen voor het doden van de grauwe gans, kolgans en smient op te schorten.

In verband met de winterse weersomstandigheden heeft de provincie Groningen besloten met ingang van 27 december 2010 t/m 31 januari  2011, de jacht op wilde eend voor de gehele provincie Groningen te sluiten. En bovendien de ontheffingen voor het doden van de grauwe gans, kolgans en smient op te schorten.

Winters weer

Door het winterse weer en de daarmee gepaard gaande ijsvorming, is het voor deze watervogels steeds moeilijker om bij open water te komen. De beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijk-heden voor deze watervogels is daarmee zodanig beperkt dat er voldoende aanleiding is om deze jacht te sluiten. Tijdens de kerstdagen mag sowieso niet gejaagd worden. Het besluit is tot stand gekomen in goed overleg met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), LTO Noord, het Faunafonds en de Faunabeheer-eenheid Groningen.

Nauwlettend in de gaten

De provincie houdt de situatie voor andere dierensoorten - fazant, haas, houtduif, konijn en patrijs - nauwlettend in de gaten. Mocht de situatie ook voor deze dieren dusdanig verslechteren, dan gaan Gedeputeerde Staten de sluiting van de jacht uitbreiden en enkele ontheffingen opschorten.

Douwe Hollega

Gedeputeerde Douwe Hollenga: "Het doden van onbeschermde diersoorten en alle diersoorten welke landelijk zijn vrijgesteld met gebruikmaking van de toegestane middelen blijft toegestaan en valt buiten deze opschorting, maar een ieder moet zelf de afweging maken of het verstandig is dit nu te doen, gelet op de huidige weersomstandigheden en de publieke opinie. Daar waar er rechtstreeks schade bestreden moet worden, lijkt mij de inzet echter zeker uitlegbaar".