Beluiten Provinciale Staten 11 december 2013

Provinciale Staten hebben de geamendeerde voordracht over de Integrale Bijstelling Begroting 2013 vastgesteld. Bij de bespreking van de Integrale Bijstelling zijn 7 amendementen en 1 motie aangenomen. Ook is ingestemd met de voordracht over de rechtmatigheidstoets. Verder hebben de Staten ingestemd met de voordracht van Gedeputeerde Staten (GS) over het principebesluit van GS om het project 'International Business Talent' van de Hanzehogeschool te subsidiƫren. Tot slot hebben de Staten ontheffing van het vereiste van ingezetenschap verleend aan de heer B. Wilpstra die vervolgens werd benoemd en beƫdigd als gedeputeerde van de provincie Groningen.