Beheerplan voor bevers in Groningen en Drenthe

Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe hebben een beheerplan vastgesteld dat in nauwe samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest tot stand is gekomen. Met het Beverbeheerplan Groningen Drenthe 2021 - 2025 (PDF PDF-bestand, 3 MB) wordt een evenwicht gezocht tussen de bescherming van de bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) aan de andere kant. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van diverse natuur- en terreinbeherende organisaties. 

Bevers 

Het gaat goed met de bevers in Nederland. De terugkeer van de bever en een groeiende populatie laten het succes van het natuurbeleid van de provincies zien. Bevers zijn beschermde dieren die een bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling. Maar in sommige gevallen zorgen bevers voor overlast, omdat ze grote en diepe gaten en gangen in dijken graven en stevige dammen bouwen. Daardoor zijn ze (in verband met mogelijke overstroming) een risico voor laaggelegen bewoonde gebieden en dus voor de veiligheid van inwoners. Met de dammen die ze maken, kunnen ze de waterhuishouding in bijvoorbeeld landbouwgebieden verstoren. 

Ervaring en advies

Een beverbeheerplan is nodig om bevers een goede plek te geven in de natuur van Groningen en Drenthe, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid en de zorg voor voldoende water. In Midden- en Zuid-Nederland komen al langere tijd bevers voor. Daar hebben de betrokken provincies en waterschappen afspraken gemaakt over het beheer en de schade die bevers veroorzaken. De kennis en ervaring van deze organisaties en het advies van een ecologisch bureau, beverdeskundigen en de zoogdiervereniging zijn gebruikt voor het beverbeheerplan voor Drenthe en Groningen. 

Zones, uitgangspunten en maatregelen 

Het gebied dat de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest beheren, is ingedeeld in drie zones: 

  • In de groene zone is er voor bevers in Drenthe en Groningen een afwisselend leefgebied beschikbaar met beken, meren en laagveenmoerassen die onderling verbonden zijn.
  • In de oranje zone, die voor een groot deel uit landbouwgebied bestaat, kan een bever zich vestigen, zolang zijn gedrag geen negatief effect heeft op de omgeving. Hier kan schade aan gewassen vergoed worden. 
  • De rode zone is een laaggelegen gebied waar bevers een risico zijn voor de waterveiligheid. Een bever wordt hier op een diervriendelijke manier gevangen en overgeplaatst naar de groene zone. Dit gebeurt in opdracht van de provincie. In Drenthe zijn geen rode zones.

Bekijk ook de beverbeheerkaart (PDF PDF-bestand, 885 KB) en de verspreidingskaart van de bever (PDF PDF-bestand, 750 KB).

Afspraken 

Als een bever voor overlast zorgt of schade aanricht, wordt allereerst de minst ingrijpende maatregel ingezet. In alle gevallen handelen de waterschappen en medewerkers van faunabeheereenheden en terreinbeherende organisaties volgens vastgestelde werkafspraken. 

Ervaringen

Het plan is vastgesteld voor de duur van vijf jaar. In deze periode wordt onderzoek gedaan en worden resultaten bijgehouden. Zo kunnen we leren van de ervaringen die we hebben opgedaan.