Begroting 2010: inkomsten fors onder druk door rijksbezuinigingen

Het college van Gedeputeerde Staten beschikt in 2010 over ruim 347 miljoen euro om zijn plannen en ambities van het collegeprogramma 2007-2011 te realiseren. Geld voor nieuw beleid in 2010 is er niet, omdat provincies vanaf 2011 te kampen krijgen met forse bezuinigingen. Gedeputeerde financiën William Moorlag zegt hierover: "De begroting is beleidsarm. We krijgen namelijk vanaf 2011 van het Rijk minder geld uit het Provinciefonds. Het gaat hierbij mogelijk om 25 tot 35 miljoen euro per jaar minder. Het is daarom onverantwoord om nieuwe langlopende verplichtingen aan te gaan."

Inkomsten fors onder druk

De inkomsten van de provincies staan vanaf 2011 fors onder druk omdat het Rijk dit voorjaar heeft besloten de uitkeringen uit het Provinciefonds aan de provincies vanaf 2011 met 300 miljoen euro per jaar (23%) te verlagen. Daarnaast worden de uitkeringen uit het Provinciefonds vanaf 2012 via een nieuwe verdeelsleutel over de twaalf provincies verdeeld. Het valt niet uit te sluiten dat ook deze nieuwe verdeelsleutel voor de provincie Groningen een nadeel zal opleveren. Eind van het jaar komt de commissie Stuiveling met een voorstel voor een nieuw verdeelmodel voor het Provinciefonds.
Ook leiden rijksbezuinigingen, die de door de verschillende Ministeries vanaf 2011 nog moeten worden ingevuld, mogelijk tot een vermindering van bepaalde rijksbijdragen aan gemeenten en provincies voor de uitvoering van specifieke taken. Dit wordt duidelijk met het verschijnen van de rijksbegroting 2010 op prinsjesdag. 

Om de begroting vanaf 2011 weer in evenwicht te krijgen zal de provincie Groningen forse bezuinigingen moeten doorvoeren. Provinciale Staten nemen in het voorjaar van 2010 een beslissing over de vraag hoe de bezuinigingen worden ingevuld.
Gedeputeerde Staten kiezen er nu al voor om het begrotingsoverschot van 4,2 miljoen euro in 2010 niet in te vullen, maar voorlopig beschikbaar te houden voor de verwachte financiële problemen vanaf 2011.

Reserves

De financiële reserves van de provincie zullen naar verwachting fors toenemen door de verkoop van Essent aan het energieconcern RWE. Over de aanwending van deze reserves zegt gedeputeerde Moorlag: "Deze reserves gaan we niet gebruiken om gaten in de begroting te dichten. Een deel van de reserve wordt apart gezet. De renteopbrengst daarvan dient als vervanging voor het dividend dat we in het verleden van Essent ontvingen. De rest van de reserve wordt met name gebruikt voor investeringen in nieuwe wegen, spoorlijnen en versterking van de regionale economie, waar ook toekomstige generaties profijt van zullen hebben."

Ondanks de slechte financiële vooruitzichten voor de provincie, gaat het tarief van de provinciale opcentenheffing op de motorrijtuigenbelasting in 2010 niet omhoog. Gedeputeerde Moorlag: "We hebben dit voorjaar de afspraak gemaakt om de stijging van lokale lasten voor burgers te beperken en we houden ons aan die afspraak".

Van de ruim 347 miljoen euro is het meeste geld - 116 miljoen euro - gereserveerd voor het openbaar vervoer en het onderhoud van provinciale wegen en kanalen. Ruim 70 miljoen euro is bestemd voor het beleidsterrein Jeugd, welzijn, sociaal beleid en cultuur

Provinciale Staten behandelen de begroting 2010 op 23 september 2009.