Bedrijfsplan gaat besluitvorming in

Week begonnen met een vrije dag. Samen met mijn zoon en vriendin op Schiphol mijn dochter uitgezwaaid, die naar Australië is geëmigreerd. Een bijzonder idee dat zij haar leven nu aan de andere kant van deze wereld voortzet. Gelukkig zijn er goede communicatiemiddelen.

 

Week begonnen met een vrije dag. Samen met mijn zoon en vriendin op Schiphol mijn dochter uitgezwaaid, die naar Australië is geëmigreerd. Een bijzonder idee dat zij haar leven nu aan de andere kant van deze wereld voortzet. Gelukkig zijn er goede communicatiemiddelen.

Dinsdagmorgen direct kerngroep. Belangrijkste bespreekpunt de opzet van de nulmeting kwaliteit, die wij in het najaar uitvoeren. Frank Moree, bedrijfskundige bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer, heeft de opzet gemaakt en is daarom bij de kerngroep. Wij vinden de opzet van Frank prima.
Ik ben de komende weken ook plaatsvervangend hoofd van de afdeling Programma- en Projectmanagement, omdat mijn afdelingshoofd Johan Koopmans verlof heeft. Daarom ’s middags naar de stafvergadering geweest. Leuk om te horen welke onderwerpen er in de provinciale organisatie op de agenda staan. Dit keer zaakgericht werken en herijking van het natuurbeleid.
Met de kerngroep en Evert Bovens van KplusV organisatieadvies in de stad gegeten omdat ’s avonds de stuurgroepvergadering is. Evert heeft samen met zijn collega Joost Janssen de ‘financiële ronde’ langs de deelnemers afgerond en geeft voor de vuist weg wat eerste impressies.

Om 20.00 uur de stuurgroep. Prominent agendapunt is het bedrijfsplan. Belangrijkste discussiepunt is het voorzitterschap, het aantal leden en de samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De stuurgroep stelt het bedrijfsplan en de aanbiedingsbrief vast. Hier hebben wij de afgelopen maanden naar toegewerkt en zijn daarom blij dat het nu zover is.

Woensdags praatten Josée Woertman van de provincie, extern adviseur Carolien de Boer en ik bij. De provincie wil komend halfjaar een kwaliteitsslag maken, zodat de medewerkers goed toegerust de RUD ingaan. Wij spreken af dat Josée in de projectgroep de provinciale aanpak presenteert zodat andere deelnemers het provinciale voorbeeld kunnen volgen. Ik vind kennisdeling erg belangrijk. Het levert volgens mij een bijdrage aan een positief werkklimaat.
Projectsecretaresse Marleen Halsema heeft op 31 mei voor de eerste keer een verslag gemaakt van het Bijzonder Georganiseerd Overleg. Ik neem het conceptverslag samen met haar door.

Tegen het einde van de middag naar Ten Boer om de Broederschap van gemeentesecretarissen bij te praten. Samen met kerngroeplid Gea Koeling beantwoord ik de vragen van de secretarissen. Veel aandacht voor de financiële aspecten van de RUD. Niet verwonderlijk in deze tijd van bezuinigingen.

Donderdagmorgen met Evert Bovens zijn bevindingen van de financiële ronde doorgepraat. Dit gesprek vormt de basis voor een overall-rapportage die hij gaat schrijven. In een kleine drie uur nemen wij het grondig door.
Aan het begin van de middag met projectmedewerker Marianne Fokkinga de verzending van de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan naar de colleges doorgenomen. Beide documenten moeten gekopieerd worden, verzendlijsten gemaakt, enzovoort. Een hele klus.

Aansluitend de MT-groep. Daarin kijken wij vooruit naar de volgende projectfase, de inrichting van de RUD. De MT-groep hecht er aan de huidige organisatiestructuur in stand te houden, omdat die in de vorige fasen zijn nut heeft bewezen. Herman Groothuis, de nieuwe voorzitter van de MT-groep, concludeert dat het aangepaste Projectplan fase 5 naar de stuurgroep kan.
’s Avonds laatste cursusavond Chi Running. Met zeven leden van mijn loopgroep ga ik naar Annen, waar Henny Brouwer ons de grondbeginselen van het Chi Running probeert bij te brengen … Dat vraagt nog heel veel oefening.

Vrijdagmorgens overleg met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden. De BVC is net twee dagen de hei op geweest om haar advies over het bedrijfsplan voor te bereiden en haar nieuwe rol als Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). De BVC wordt na de zomervakantie omgevormd tot BOR. Zij nemen de rol van OR op zich tot het moment dat de RUD zelf een OR heeft.

Rest van de dag allerlei lopende klusjes gedaan. In de loop van de middag eindelijk tijd om te beginnen met het grondig doornemen van het bedrijfsplan. Mijn collega’s Gea Koeling en Jan Smittenberg hebben ook gedeelten gedaan, zodat alles minimaal door één van ons drieën is gelezen. Het zijn de laatste puntjes op de ‘i’ voordat de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan in de loop van volgende week naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten worden gezonden. Vrijdagavond en zaterdagmorgen zet ik dat (monniken-)werk voort. Daarna is er tijd voor andere dingen. Zondag samen met mijn vriendin van Naarden naar Nederhorst den Berg gewandeld (Waterliniepad). Mooi!