Alternatief van inwoners heeft voorkeur bij de verdubbeling N33 Midden

Het Rijk en de provincie Groningen willen de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdubbelen en hebben daarvoor een aantal mogelijke alternatieven onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de verdubbeling van de N33 Midden het meest gunstig is op basis van het zogenaamde alternatief X1. Deze variant werd aangedragen door omwonenden uit de werkgroep Tjuchem en snijdt de bocht in het huidige tracé af. In februari organiseren we twee informatiebijeenkomsten in de regio waar iedereen kan reageren op de effectenstudie en de keuze voor het voorkeursalternatief.

Keuze voor X1

Voor de keuze van het voorkeursalternatief zijn zeven alternatieven onderzocht en getoetst aan onder andere effecten op het gebied van verkeer, milieu en landbouw. Alternatief X1 scoort goed op bereikbaarheid,  verkeersveiligheid, heeft veel draagvlak en past binnen het beschikbare budget. Daarnaast biedt dit alternatief kansen om de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur te herstellen. Bij het opruimen van de bestaande weg komt er grond vrij, waardoor er voor boeren ruimte ontstaat om te groeien. Ook biedt alternatief X1 mogelijkheden om het laatste deel van de N33 naar de Eemshaven eventueel te verdubbelen.

Duurzaam

Alternatief X1 is 1.8 kilometer korter is dan het huidige tracĂ©, waardoor het brandstofverbruik afneemt. Ook biedt  een geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal  kansen voor een ecologische verbindingszone. Daarmee is het ook een duurzame oplossing. Provincie Groningen en Ministerie spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd.

Definitieve besluitvorming

Na de informatiebijeenkomsten in februari kiezen de bestuurders, mede op basis van de reacties, het bestuurlijk voorkeursalternatief. Vervolgens wordt dit ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten en de Minister.