Advies takenpakket en organisatievorm de deur uit

Na een fantastische bergsportweek in de Zillertaler Alpen de draad weer opgepakt. Ik viel meteen met mijn neus in de boter. Op mijn bureau lag de reactie van staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op ons eindbericht en tussen de middag was het VGG-portefeuillehoudersoverleg over de sturing van de RUD.

 

Na een fantastische bergsportweek in de Zillertaler Alpen de draad weer opgepakt. Ik viel meteen met mijn neus in de boter. Op mijn bureau lag de reactie van staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op ons eindbericht en tussen de middag was het VGG-portefeuillehoudersoverleg over de sturing van de RUD.

In zijn reactie op ons eindbericht uit staatssecretaris Atsma zijn waardering voor onze aanpak. Hij ondersteunt onze keuze voor één RUD en de bereidheid van veel gemeenten om het VTH-milieutakenpakket in te brengen. Hij pleit ervoor om de basistaken onder te brengen in een openbaar lichaam om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en provincie voor die taken te benadrukken. De staatssecretaris geeft mee dat hij een centrumgemeenteconstructie een minder wenselijke rechtsvorm vindt. Hij stelt het op prijs dat wij onze ervaringen met de kwaliteitscriteria willen inbrengen bij de evaluatie van de criteria in het najaar. De heer Atsma vraagt om in het vervolg van het project het Openbaar Ministerie nadrukkelijker te betrekken. Voor 1 oktober wil hij een concreet stappenplan, gericht op de realisatie van de RUD per 1 januari 2013 en voor 1 januari wil hij een bestuurlijk vastgesteld bedrijfsplan.

De brief van de staatssecretaris was voor de wethouders en gedeputeerde vanzelfsprekend onderwerp van gesprek als opmaat voor hun discussie over de sturing van de RUD. Die discussie spitste zich toe op de vraag welke variant nu de meest geschikte organisatievorm voor de RUD is: het openbaar lichaam/lichte gemeenschappelijke regeling of de centrumgemeente. In de twee voorgaande portefeuillehoudersoverleggen was er voor geen van beide varianten een breed draagvlak.

De projectgroep had voor dit overleg de varianten nog eens op een rijtje gezet. In een poging een breder draagvlak te krijgen kwamen wethouder Ton Schroor en gedeputeerde Mark Boumans met nieuwe voorstellen. Na een stevige discussie kwam voorzitter Jan Bessembinders tot de conclusie dat geen van de varianten een breed draagvlak heeft en dat, conform eerdere afspraken, het uitgangspunt een lichte gemeenschappelijke regeling wordt. Niet iedereen was het met deze conclusie eens.

Dinsdag heb ik de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden (BVC) bijgepraat over de ontwikkelingen in de laatste maanden. De commissie staat in de startblokken om haar mening te vormen over het advies. De BVC is ongerust over het opschorten van de onderhandelingen over het landelijke Sociaal Beleidskader (SBK). De bonden hebben dat gekoppeld aan de onderhandelingen over de CAO gemeenten. Zij overwegen om er bij bestuurders op aan te dringen de besprekingen over het SBK te hervatten, omdat dat in het belang is van de betrokken medewerkers nu de RUD-projecten in een volgende fase komen.

Het concept-advies, de aanbiedingsbrief en voorbeeldbrieven voor raden/PS, GO's en ondernemingsraden hebben wij woensdag in de projectgroep besproken. Ook in de projectgroep kwamen de twee stromingen uit het portefeuillehoudersoverleg naar voren. Ik heb gezegd dat ik beide aan mijn opdrachtgevers zou voorleggen. In de projectgroepvergadering bleek dat de meeste gemeenten hard werken aan het in beeld brengen van de gevolgen van de vorming van de RUD voor hun eigen organisaties. Een ontwikkeling die ik van harte toejuich.

Woensdag, donderdag en vrijdag heb ik overleg gevoerd met mijn bestuurlijke opdrachtgevers Mark Boumans en Jan Bessembinders over de inhoud van het advies over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD. Beiden betreuren het dat er geen breed draagvlak is voor één van de varianten. Na een zorgvuldige afweging hebben zij er voor gekozen om voor de organisatievorm van de RUD een lichte gemeenschappelijke regeling (= nieuwe, zelfstandige organisatie) te adviseren aan de colleges van B&W en GS.

Donderdag heb ik mijn werkzaamheden overgedragen aan Liesbeth Groote Schaarberg, omdat ik vanaf volgende week met vakantie ga (Zwitserse Alpen) en zij nog een paar weken doorwerkt. Het betekent voor Liesbeth de laatste activiteiten voor ons project, omdat zij per 1 september directiesecretaris wordt bij de regionale brandweer. Een mooie stap voor Liesbeth, die ik haar van harte gun. Wij hebben de afgelopen bijna twee jaar heel prettig samengewerkt.

De komende weken verschijnt er geen blog, omdat ik met vakantie ben. Op 29 augustus ben ik weer in de lucht!