Advies GGD Groningen: voorkom verspreiding van geurstoffen, SiC-vezels en andere stoffen rond Oosterhorn

Voorkom de verspreiding van siliciumcarbide (SiC)-vezels, geurstoffen, zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) op en rondom industrieterrein Oosterhorn. Als dat niet lukt, dan moet de verspreiding van deze stoffen tot een minimum worden teruggebracht. Dat adviseert GGD Groningen in een gezondheidskundige risicobeoordeling op basis van het TNO-rapport Meetnet luchtkwaliteit op en rond het bedrijventerrein Oosterhorn Delfzijl. 

Nauwelijks afwijking

GGD Groningen analyseerde het rapport op verzoek van de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen. Op basis van jaargemiddelden en gezondheidskundige advieswaarden concludeert de GGD dat voor de meeste van de gemeten stoffen geen speciaal probleem aanwezig lijkt in het industriegebied. De concentraties van de gemeten stoffen wijken niet of nauwelijks af van de concentraties die elders in Nederland worden gemeten.

SiC-vezels

Voor SiC-vezels is geen gezondheidskundige advieswaarde bekend. Die wordt op korte termijn ook niet verwacht. Daarom is een definitieve uitspraak over het gezondheidsrisico van blootstelling aan SiC-vezels niet mogelijk. De concentraties SiC-vezels die rond Oosterhorn worden gemeten zijn aanzienlijk lager dan de gehanteerde grenswaarde (asbest). Hoe hoog de concentratie SiC-vezels is tijdens zogenoemde blazers is onduidelijk. "SiC-vezels zijn mogelijk kankerverwekkend, maar hoe hoog het risico rond industrieterrein Oosterhorn is, is helaas niet te zeggen’’, zegt Frans Greven, toxicoloog en coördinator Medische Milieukunde van GGD Groningen. "Het advies is daarom om het optreden van blazers te voorkomen.” Hoewel de wettelijke normen van de gemeten stoffen niet worden overschreden kan het ontstaan van gezondheidseffecten niet worden uitgesloten. ,,Bijvoorbeeld zwavelwaterstof heeft een duidelijke geur. Ook als de grenswaarden niet worden overschreden, kun je er wel degelijk hinder van ervaren”, zegt Frans Greven.

Gezondheidseffecten niet uit te sluiten

Op basis van de tussen oktober 2018 en december 2019 door TNO verzamelde gegevens komt GGD Groningen tot de conclusie dat de gemeten stoffen in de leefomgeving ruim onder de geldende grenswaarden vallen. Maar gezondheidseffecten als gevolg van de verschillende stoffen bij elkaar zijn niet uit te sluiten. “Daarom is ons advies om het gezondheidsrisico zo klein mogelijk te maken en de uitstoot van SiC-vezels, maar ook van geurstoffen, zware metalen en PAK te voorkomen of - als dat niet lukt - sterk terug te brengen’’, aldus Greven.