Acute zorg dunbevolkte gebieden provincie Groningen kwetsbaar

De beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg (onvoorziene en onmiddellijke behoefte aan zorg) buiten kantooruren in dunbevolkte gebieden van de provincie Groningen is kwetsbaar. Dit blijkt uit onderzoek van ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV dat is uitgevoerd in opdracht van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Groningen. Om hiervoor landelijk aandacht te vragen, overhandigt Maarten Andriessen, voorzitter van het ROAZ Groningen en medisch directeur van het UMCG, het rapport op dinsdag 29 september om 15.30 uur aan minister Ab Klink van Volksgezondheid, locatie Ministerie VWS. Bij de overhandiging zijn ook gedeputeerde Pim de Bruijne en Guus Bruins, directeur van het Refaja Ziekenhuis en binnen het ROAZ trekker van dit onderzoek, aanwezig.

In het rapport komt naar voren dat bij 95% van de oproepen in de hele provincie Groningen de ambulance binnen de norm van 15 minuten ter plekke is. Ook blijft de totale reistijd naar patiënt en van patiënt naar het ziekenhuis in een zeer groot deel van de gevallen binnen de norm van 40 minuten.

Zorgen voor de toekomst


Voor de dunbevolkte gebieden in de provincie Groningen zijn er echter zorgen voor de toekomst. De afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) van de ziekenhuizen in deze regio's spelen een belangrijke rol in het tijdig verlenen van acute zorg. Uit het rapport komt naar voren dat de huidige financiering van de afdelingen SEH niet kostendekkend is. Zelfs niet met inbegrip van de extra beschikbaarheidstoeslag die ziekenhuizen in dunbevolkte gebieden krijgen van het ministerie van VWS om deze afdelingen open te kunnen houden. Als deze toeslag opgeheven zou worden, leidt dit onherroepelijk tot het wegvallen van de afdeling SEH in de drie perifere ziekenhuizen (St. Lucas Winschoten, Delfzicht Delfzijl en Refaja Stadskanaal). Dit heeft naar schatting een verviervoudiging tot gevolg van het aantal acute patiënten buiten kantooruren dat niet binnen de norm van 40 minuten in een ziekenhuis arriveert.

Dringend beroep op de minister

De minister is momenteel bezig met een heroverweging van de beschikbaarheidstoeslag. Daarom doet het ROAZ juist nu met de overhandiging van het rapport een dringend beroep op hem om te komen met een structurele oplossing voor de problematiek van de financiering van de afdelingen SEH in dunbevolkte gebieden.

45-minutennorm

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de 45-minutennorm die geldt voor het toekennen van de beschikbaarheidstoeslag. De patiënt moet binnen 45 minuten in het ziekenhuis zijn. Die 45 minuten zijn onderverdeeld in 40 minuten reistijd plus 5 minuten om de patiënt te stabiliseren voordat de ambulance kan gaan rijden. Uit het rapport blijkt dat de norm in 45% van de gevallen niet gehaald  wordt. Dit blijkt echter vooral te wijten aan het feit dat er langer tijd nodig is dan 5 minuten om de patiënt goed te kunnen stabiliseren. In dichtbevolkte gebieden kan dit alles wel binnen de totale tijd van 45 minuten, maar juist in dunbevolkte gebieden is dit kwetsbaar.

Verbetering van samenwerking en afstemming

Geld van het rijk is niet het enige dat nodig is om de kwetsbaarheid van de acute zorg in dunbevolkte gebieden in de provincie Groningen tegen te gaan. Een andere belangrijke aanbeveling aan het ROAZ is om door te gaan met de samenwerking en onderlinge afstemming tussen de partners in de acute zorg te verbeteren en versterken. Acties die al in gang zijn gezet zijn o.a. de verplaatsing van ambulancestandplaatsen naar beter bereikbare locaties, het paraat maken van de diensten, waardoor uitruk- en rijtijden worden bekort, samenwerking tussen huisartsenposten en afdelingen SEH en samenwerking tussen de auto's van de Doktersdienst en van de Regionale Ambulance Voorziening.

ROAZ

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) verplicht alle aanbieders van acute zorg om in het regionale overleg acute zorgketen (ROAZ) afspraken te maken over een betere samenwerking. Het doel van deze overlegketen is ervoor zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij acute zorg nodig heeft van ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, geestelijke gezondheidszorginstellingen, verloskundigen, huisartsenposten en huisartsen.