Actualisatie AERIUS op 15 oktober

Op 15 oktober is de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator gepland. Dan wijzigt de versie van 2019A in 2020 en is in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven dat de nieuwe versie gebruikt moet worden bij de toestemmingsverlening voor projecten. Met AERIUS Calculator worden gevolgen van beleid en projecten op de stikstofdepositie berekend. Hiervoor is het nodig om de wetenschappelijke en ecologische inzichten in AERIUS Calculator regelmatig te actualiseren.

Informatie 

Het gaat onder meer om informatie van kennisinstituten RIVM, het PBL, TNO en de WUR en om de habitatkaarten van de bevoegde gezagen. Ook moeten toestemmingsaanvragen voor projecten volgens jurisprudentie zoveel als redelijkerwijs mogelijk gebaseerd zijn op de best beschikbare informatie. AERIUS wordt daarom ieder jaar geactualiseerd.

Actualisatie AERIUS Register

AERIUS Register wordt gelijktijdig met AERIUS Calculator 2020 geactualiseerd. Via AERIUS Register worden aanvragen voor het Stikstof Registratiesysteem (SSRS) ingeboekt en verwerkt. De nieuwste wetenschappelijke en ecologische inzichten zijn daarmee ook in het SSRS verwerkt.

Gevolgen voor vergunningverlening

Om de actualisatie mogelijk te maken sluit de AERIUS Calculator op 13 oktober. Na de actualisatie van 15 oktober, zal voor initiatiefnemers de uitkomst van de berekeningen mogelijk anders zijn bij doorrekenen met de nieuwe versie van AERIUS. Wanneer voor 15 oktober nog geen definitief besluit is genomen voor vergunningverlening, moet de berekening en de toetsing worden aangepast aan de nieuwe versie.

Inhoud actualisatie op hoofdlijnen

De actualisatie heeft betrekking op emissiefactoren, natuurgegevens, rekenmodellen en
achtergronddepositie. Zo gaan er aanpassingen op emissiefactoren bij de mobiele werktuigen, wegverkeer, binnenvaart, zeescheepvaart en stallen plaatsvinden. Bij de actualisering van de natuurgegevens gaat het met name om de habitatkaarten, de relatie tussen soorten en leefgebieden en de doelstellingen van habitattypen en soorten.

Kijk voor meer informatie op www.bij12.nl.