Achter de schermen...

Na de Bestuursconferentie op 26 november 2010 is het ogenschijnlijk stil geworden rond het project Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Niets is echter minder waar.

Na de Bestuursconferentie op 26 november 2010 is het ogenschijnlijk stil geworden rond het project Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Niets is echter minder waar.

Tweede Bestuursconferentie 4 maart 2011

Achter de schermen werken wij druk aan de voorbereiding van de Tweede Bestuursconferentie RUD op 4 maart 2011. De uitnodiging hiervoor is al verzonden naar gedeputeerde, wethouders en provincie- en gemeentesecretarissen.

Uitwerking samenwerkingsmodellen

De kerngroep heeft in goede samenwerking met Jan Beldman en Annette Prent van KplusV organisatieadvies de samenwerkingmodellen verder uitgewerkt. Belangrijk onderdeel van die uitwerking is de financiële doorrekening van de modellen. Samen met financiële deskundigen van provincie en gemeenten is gekeken naar de toepasbaarheid van het landelijke financiële rekenmodel voor de RUD's. De conclusie is positief. Het model is met een paar aanpassingen voor de Groningse situatie goed te gebruiken.
Het resultaat van de uitwerking van de modellen bespreken wij in januari in twee workshops met de projectgroep en dat is de basis voor een concept-eindrapport voor de fasen 1 en 2. De projectgroepleden bespreken dat concept-eindrapport in februari met hun achterbannen (wethouders, gedeputeerde, gemeente- en provinciesecretarissen en middenmanagers). Op de Tweede Bestuursconferentie moet blijken of er overeenstemming bestaat over het takenpakket en de vorm van de RUD. Een spannend proces dus!

Besluitvorming takenpakket en organisatievorm

Op basis van de discussies tijdens de bestuursconferentie stelt de projectgroep een advies op over het takenpakket en de organisatievorm van de regionale uitvoeringsorganisatie. Dat wordt eind maart besproken in het bestuurlijk overleg RUD tussen de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG)  en de provincie. In april nemen de afzonderlijke colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten een besluit over de concept-eindrapportage en het advies. Dat leggen zij voor aan de Georganiseerde Overleggen - het overleg tussen werkgevers en werknemers - ondernemingsraden, gemeenteraden en Provinciale Staten. Voor de zomervakantie neemt het bestuurlijk overleg RUD tussen VGG en provincie een definitief besluit over het takenpakket en de organisatievorm van de regionale uitvoeringsorganisatie.

Medezeggenschap: samenwerking 24 ondernemingsraden

Begin december heeft gedeputeerde Slager, als voorzitter van het bestuurlijk overleg RUD, een brief ontvangen van de voorzitters van de samenwerkende ondernemingsraden. De voorzitters willen voorafgaand aan de uiteindelijke beslissing advies uitbrengen over de samenwerkingsmodellen. Ze dringen daarom aan op (gelijk)tijdige informatie naar de ondernemingsraden. Naar aanleiding van de brief van de ondernemingsraden heeft op 10 december 2010 een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van de voorzitters van de ondernemingsraden, de provinciesecretaris Henk Jan Bolding, de coördinerend 'RUD-gemeentesecretaris' Lenie Kootstra (van de gemeente Zuidhorn) en Dick Bresser, projectleider RUD. Het gesprek is in goede sfeer verlopen en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de ondernemingsraden. Die afspraken zijn op 15 december 2010 in een bijeenkomst van de voorzitters van de samenwerkende ondernemingsraden nog eens toegelicht. Ook zijn de voorzitters door Dick Bresser bijgepraat over de stand van zaken van het project. In deze nieuwsbrief staat een interview met Koos van der Broek, voorzitter van de voorbereidingscommissie RUD. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende ondernemingsraden.

Gevolgen voor organisaties

De vorming van een regionale uitvoeringsdienst heeft gevolgen voor organisaties van de projectdeelnemers. Een aantal medewerkers gaat werken voor de regionale uitvoeringsorganisatie. Die gevolgen zullen de komende maanden nadrukkelijk door de afzonderlijke gemeenten en provincie in beeld worden gebracht, omdat zij van invloed kunnen zijn op de keuze voor het takenpakket en de organisatievorm van de RUD.

Zelfevaluatie-instrument

Medio januari komt het landelijke zelfevaluatie-instrument beschikbaar. In de projectgroep is afgesproken, dat de gemeenten Stadskanaal en Groningen en de provincie dit instrument eerst zullen toepassen. Daaruit zal blijken wat de meerwaarde van het zelfevaluatie-instrument is ten opzichte van de kwaliteitstoetsen die al in de tussenrapportage zijn uitgevoerd. Daarna doen wij vervolgens een aanbeveling voor de (eventuele) toepassing van het zelfevaluatie-instrument door alle Groningse gemeenten en de provincie.

Bellingwedde: goede discussie

Op 6 januari 2011 heeft Dick Bresser een presentatie voor de gemeenteraad van Bellingwedde gehouden. De raadsleden toonden een grote interesse in het project RUD. Zij vuurden veel vragen af op zowel het college van Burgemeester en Wethouders als op Dick Bresser. Vragen over de noodzaak van de vorming van de RUD's, het basistakenpakket, de kwaliteitscriteria, de specialistische functies, de financiën, de gevolgen van de vorming van een RUD voor de gemeentelijke organisatie en de betrokkenheid van de raad bij de besluitvorming over het project.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een voorkeur voor "het Verbindingsmodel". De raad drong er bij het college op aan om voor de Bestuursconferentie op 4 maart 2011 met het college van gedachten te wisselen over het project RUD en over de gevolgen ervan voor de gemeentelijke organisatie. Dat gaat op 1 maart gebeuren.