8,3 miljoen vanuit Waddenfonds voor kustzone Lauwersmeer

Het Waddenfonds draagt 8,3 miljoen bij aan het project Vitale Kustzone Lauwersmeer, dat een totale investering vergt van 96 miljoen euro. Het project omvat de aanleg van buitendijkse kwelders en een binnendijks zoet-zoutwaterovergangsgebied. De subsidie is aangevraagd door het Waterschap Noorderzijlvest. Het Waddenfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de waddenprovincies Groningen, Frysl├ón en Noord-Holland.

Overgangsgebied

Het project wordt uitgevoerd tussen 2022 en 2024 en heeft als doel het Lauwersmeergebied te transformeren tot een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het Wad en het achterland. Langs de Waddendijk bij Lauwersmeer worden duikers gegraven, waardoor natuurlijke zoetzoutwater-overgangen ontstaan. Dit binnendijkse gebied moet 70 hectare groot worden en leiden tot verbetering van de natuurlijke dynamiek, natuurwaarden en biodiversiteit. Hiermee wordt voldaan aan een hoofddoel van het Waddenfonds, namelijk het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden. 

Vismigratie

De overgangsgebieden tussen Wad en achterland helpen vismigratie mogelijk te maken. Zo ontstaan verbindingen met vismigratieroutes via Zoutkamperril en de Westpolder. Op deze wijze kan de populatie trekvissen in de Waddenzee groeien. De ontwikkeling van 20 hectare buitendijkse kwelder versterkt bovendien de populatie broed- en trekvogels in het Waddengebied.

Drie  projecten

Het Waddenfonds steekt in totaal 18 miljoen in drie grote projecten. Naast het project Vitale Kustzone Lauwersmeer (8,3 miljoen) zijn dat Holwerd aan Zee (8,3 miljoen) en De Donkerte van het Waddengebied (1,5 miljoen). Het gaat om projecten die zowel bijdragen aan de ecologische versterking van de natuurwaarden, als aan de duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied.