8 miljoen beschikbaar voor Groninger natuur

Voor een landschap waarin meer plaats is voor diverse dier- en plantensoorten, stelt de provincie Groningen voor 2018 een bedrag van 8 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag wordt ingezet voor 'vernatting' van natuurgebieden voor weidevogels, de aanleg van een verbindingszone tussen 't Roegwold en het Hunzedal en de inrichting van De Drie Polders bij Leek.

Natuur in Groningen

Onze provincie herbergt grote natuurgebieden met veel zeldzame dier- en plantensoorten die afhankelijk zijn van een vochtige leefomgeving. Daarnaast zijn weidevogels afhankelijk van een drassige ondergrond met hoge waterpeilen. Met technische ingrepen, zoals het verhogen van de waterstand ('vernatting') of het plaatsen van dammetjes of stuwen, kan de verdroging van natuurgebieden worden tegengegaan. Daarmee nemen de overlevingskansen van kwetsbare populaties van planten en dieren in Groningen toe. Voor deze technische ingrepen is 8 miljoen euro beschikbaar. De helft van dit bedrag is afkomstig uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de andere helft legt de provincie bij.

Welke onderdelen?

Het bedrag is beschikbaar voor de volgende onderdelen:

  • Weidevogels. Natuurmonumenten en Stichting Groninger Landschap hebben voor verschillende gebieden verbeterplannen opgesteld. De voorgestelde maatregelen in die plannen, zoals het opzetten van waterpeilen, zijn meegenomen in dit openstellingsbesluit.
  • Westerbroek. Hierbij gaat het om de inrichting van een verbindingszone voor natte natuur, zodat deze ecologisch een verbinding gaat vormen tussen de twee grote natuurgebieden 't Roegwold en het Hunzedal.
  • De Drie Polders. De inrichting van het gebied staat in het teken van het behoud van het karakteristieke planten- en dierenleven van de polder. De waterstand wordt verhoogd en langs de sloten mogen plas-drasplekken ontstaan. Enkele petgaten en elzensingels worden hersteld. Tegelijkertijd kan het gebied in tijden van extreme natheid ingezet worden als berging, zodat omringende landbouwgronden ontzien kunnen worden.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 12 november 2018 tot en met 15 februari 2019. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Meer informatie is te vinden via www.snn.nl/pop3.