3,1 miljoen voor Europees project 'zilte landbouw'

Vanuit het Europese INTERREG-programma North Sea Region gaat er <link www.northsearegion.eu/about-the-programme/programme-news/welcome-to-15-new-projects/ - external-link "Koppeling verwijst naar een externe website">3,1 miljoen euro naar het project 'zilte landbouw'</link> (saline farming). Hierbij wordt onder leiding van de provincie Groningen in verschillende landen rondom de Noordzee gewerkt aan innovatieve methoden om gewassen te verbouwen op verzilte gronden. Het project kost in totaal 6,2 miljoen euro en loopt tot eind 2021. Het is de bedoeling dat bij de dubbele dijk die wordt aangelegd bij Hoogwatum, vlak bij Delfzijl, straks volop wordt geëxperimenteerd met zilte landbouw.

Stijgende zeespiegel

Door klimaatveranderingen stijgt de zeespiegel steeds verder. Als gevolg hiervan dringt zout water steeds verder landinwaarts binnen, waardoor er verzilte landbouwgronden in de kustgebieden ontstaan. Dit vormt wereldwijd een groot probleem. Om deze gronden ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken, zijn gewassen nodig die tegen zout kunnen.

Bestaande en nieuwe gewassen

Door te experimenteren met de zouttolerantie van bestaande landbouwgewassen, kunnen deze worden gemodificeerd, zodat ze in de toekomst ook goed gedijen op verzilte grond. Hierbij kan het gaan om aardappels, diverse groentesoorten, maar ook om granen zoals gerst en haver. Er wordt her en der al met zouttolerante gewassen geëxperimenteerd, zoals bij het Zilt Proefbedrijf Texel. Verder worden ook de mogelijkheden van nieuwe gewassen nadrukkelijk onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan kokkels, zeewier, ijskruid of lamsoor.

Dubbele dijk

Tussen de dubbele dijk die bij Delfzijl wordt aangelegd komt een gebied waar de mogelijkheden voor zilte landbouw worden uitgeprobeerd. De huidige dijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en moet daarom versterkt worden. Het concept van de dubbele dijk is ontwikkeld door de provincie en het waterschap Noorderzijlvest. De komende jaren wordt dit proefproject verder uitgewerkt. Behalve voor zilte landbouw is er bij de dubbele dijk straks ook ruimte voor een experiment met overtollig slib en een nieuw natuurgebied.

Internationale samenwerking

Op initiatief van de <link www.waddenacademie.nl - external-link "Koppeling verwijst naar een externe website">Waddenacademie</link> in juni 2015 is het project ‘Zilte teelten’ ontwikkeld. Binnen het project staat internationale samenwerking voorop. Overheden, ondernemers en kennisinstellingen uit België, Duitsland, Denemarken, Zweden, Nederland en Groot-Brittannië werken daarbij aan gezamenlijke doelstellingen en wisselen kennis uit. De resultaten van het project zijn belangrijke input voor klimaatbestendige landbouw wereldwijd.