10 miljoen euro van Rijk voor aanpak Eems-Dollard

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt geld ter beschikking om het slibprobleem in de Eems-Dollard aan te pakken en de waterkwaliteit te verbeteren. In totaal gaat het om zestien miljoen euro voor de Wadden, waarvan ongeveer tien miljoen euro bedoeld is voor het Eems-Dollardgebied. De regering wil daarmee maatregelen financieren om te komen tot toekomstbestendige grote wateren, zoals het Waddengebied, waar hoogwaardige natuur goed samengaat met krachtige economie. 

Vertroebeling terugdringen

Binnen het Programma Eems-Dollard 2050 wordt onderzoek gedaan naar manieren om de vertroebeling van de Eems-Dollard structureel terug te dringen. Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is de te grote hoeveelheden slib effectief aan te pakken. Met het geld van de minister kan Rijkswaterstaat dit jaar starten met een verkenning en planstudie. Samen met onder meer overheden, natuurorganisaties en kweldereigenaren wordt gekeken welke locaties in de Dollard het meest in aanmerking komen.

Kleirijperij

Ook wordt onderzocht hoe het beste slib uit de Eems-Dollard kan worden gehaald, bijvoorbeeld door kwelders aan te leggen waarop het bij hoog water aangevoerde slib kan bezinken. Verder worden ook andere manieren van slibonttrekking en nuttig gebruik van slib onderzocht. Zo komen er kleirijperijen waarin het slib tot klei kan rijpen. Dit slib kan onder meer worden gebruikt worden voor de aanleg en versterking van dijken en voor de verbetering van landbouwgronden.

Samenwerking

Gedeputeerde Henk Staghouwer: “Wij zijn blij met de toezegging van de minister. Het maakt duidelijk dat Rijk en regio samen de schouders zetten onder de aanpak van de slibproblematiek in de Eems-Dollard. En het geeft aan dat de manier waarop we hier programmatisch aan werken krachtig wordt ondersteund."