1 miljoen beschikbaar voor verbetering kwaliteit oppervlaktewater

De provincie stelt samen met waterschap Noorderzijlvest ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. De subsidieregeling is ook bedoeld voor projecten om regenwater op landbouwgrond vast te houden. Dat is nodig omdat er steeds langere perioden van droogte zijn. De projecten moeten uitgevoerd worden in het Groningse gebied van waterschap Noorderzijlvest. Aanvragen kan van 7 tot en met 20 december 2020 via onze website.

Klimaatverandering

Organisaties in de landbouwsector kunnen subsidie aanvragen voor projecten die het wegspoelen van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. Dit zorgt voor schoner oppervlaktewater. Daarnaast kunnen organisaties de subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de vermindering van de effecten van klimaatverandering. Door in tijden van langdurige regenval water vast te houden, kunnen droge perioden overbrugd worden. 

Lopende projecten

Momenteel lopen er in Groningen al meerdere projecten. Deze projecten hebben onder andere het doel om de bedrijfsvoering van de agrariër te verbeteren. Belangrijke onderdelen van de lopende projecten zijn praktijkervaringen en kennis delen en op maatgemaakte adviezen per bedrijf geven. Zo is er bijvoorbeeld het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen in Oost-Groningen’, waarbij boeren onder andere de randen van hun akkers inzaaien met een mix van bloemen en grassen.  En het project Spaarbodem, waarbij deelnemers in groepen aan de slag gaan met een specifiek bodemonderwerp. Per groep wordt bij één bedrijf een praktijkproef uitgevoerd, onder begeleiding van deskundigen. Daarnaast wordt voor elke deelnemer een plan opgesteld voor het eigen bedrijf.

Samenwerking

De subsidieverlening komt voort uit afspraken die vastgelegd zijn in het landelijk Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hierbij werken provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven intensief samen aan het behalen van de doelen van organisaties die deelnemen. De brede samenwerking is van groot belang voor het succes van de projecten. 

Aanvragen 

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten waaraan minimaal tien deelnemers meedoen. Dat kan van 7 tot en met 20 december 2020 via de subsidiepagina Deltaplan Agrarisch Waterbeheer