Beschikbaarheid van zoet water

Door de verandering van het klimaat kunnen er vaker langere periodes van droogte voorkomen. Ook komt er meer vraag naar zoet water doordat het aantal inwoners toeneemt en er meer industrie bij komt die voor haar productieproces zoet water nodig heeft. Voor de wateraanvoer van zoet water zijn we in de zomer afhankelijk van het IJsselmeer. We streven ernaar onze afhankelijkheid van het IJsselmeer te verkleinen. 

Verzilting

Ook door verzilting is er meer vraag naar zoet water. In de kustgebieden rond Delfzijl en het Lauwersmeer wordt het grondwater door langere periodes van droogte zouter. Met zoet water houden we het zoute water tegen en dringen we het terug. Door onderzoek te doen proberen we te voorspellen hoe de verzilting zich de komende tientallen jaren ontwikkelt, zodat we weten welke maatregelen we moeten nemen en op welke plaatsen. Door aanpassingen aan de zeesluizen proberen we daar het zoetwaterverlies zoveel mogelijk te beperken.

Voorraden

Om ervoor te zorgen dat er voldoende grondwater voor drinkwater en natuur beschikbaar blijft, stimuleren we dat er in de industrie en de landbouw gebruik gemaakt wordt van oppervlaktewater. Omdat de bevolking toeneemt, moeten we ons erop voorbereiden dat er meer vraag komt naar drinkwater. Daarom kijken we hoe we in de toekomst onze grondwatervoorraden hiervoor kunnen inzetten. Dit zijn de zogeheten 'Aanvullende Strategische Voorraden'.