Provincie aan de slag met aanpak stikstof

20 november 2020

Provinciale Staten hebben op 18 november de Groninger Aanpak Stikstof (PDF PDF-bestand, 1 MB) besproken. Tijdens de vergadering zijn 12 moties ingediend, waarvan er 6 zijn aangenomen en 6 zijn verworpen. Nu kan de provincie met de uitvoering starten. De GrAS gaat over de manier waarop we in Groningen onze natuur willen beschermen en tegelijkertijd ruimte bieden voor economische en maatschappelijke activiteiten. De aanpak is gericht op drie pijlers: een gebiedsgerichte aanpak voor Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek in de gemeente Westerwolde, innovaties binnen de sectoren, zoals de landbouw en industrie, en de vergunningverlening.