Proces en planning tot 1 april 2024

Proces en planning

In de Groningse aanpak onderscheiden we zeven deelgebieden, op basis van landschappelijke identiteit. Per deelgebied wordt er gewerkt aan een eigen plan, het deelgebiedsplan. Het proces in de deelgebieden om tot dit plan te komen zijn voor ons nadrukkelijk leidend. De zeven plannen vormen de basis voor het Provinciaal Gebiedsplan Groningen dat in het voorjaar van 2024 gereed moet zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze planning nog kan wijzigen, gezien de ontwikkelingen bij het Rijk. 

Het Provinciaal Gebiedsplan is meer dan alleen de som der delen. Daarom worden er naast de processen in de deelgebieden twee overlegtafels opgezet die op provinciale schaal adviseren en meedenken: een landbouw- en natuurtafel en een overhedentafel. De taak van deze tafels is strategisch adviseren over de totaalopgave voor onze provincie. De overhedentafel kijkt daarnaast naar de doorvertaling binnen gemeentegrenzen en waterbeheergebieden.

Landbouw- en natuurtafel

De landbouw- en natuurtafel bestaat uit een aantal personen uit de agrarische sector, de landschap- en natuursector (aangevuld met een vertegenwoordiger voor de particuliere natuurbeheerders) en de ANWB.

Overhedentafel

Aan deze tafel zitten bestuurders van 10 gemeenten en 3 waterschappen.

Proces in deelgebieden

In de deelgebieden zijn een verkenner en een gebiedsregisseur verantwoordelijk voor het proces om te komen tot een deelgebiedsplan. Zij worden ondersteund door zowel medewerkers van de provincie als van een ingenieursbureau. Zie onderstaande tabel voor de planning. 

De verkenners en gebiedsregisseurs zijn bezig met het voorbereiden van kennissessies in oktober. Tijdens deze sessies wordt kennis over de opgaven per deelgebied besproken om zo een gedeeld beeld te krijgen over de opgaven. Per deelgebied worden er circa drie kennissessies georganiseerd waarbij aandacht is voor: water en bodem, natuur en agrarisch ondernemerschap. Deze sessies worden gehouden met zo'n 30 personen die verschillende belangen vertegenwoordigen. 

De kennissessies worden voorbereid met een groep van 7 ├á 8 personen waarin ook verschillende belangen zijn geborgd. Zowel de voorbereidingsgroep als de groep van 30 personen zijn tot stand gekomen op basis van de gesprekken die de verkenners en gebiedsregisseurs tot nu toe hebben gevoerd in hun eigen deelgebied. 
In november worden er openbare inloopbijeenkomsten gehouden om de uitkomsten van de kennissessies te delen en om reacties op te halen. Net als afgelopen juni wordt er per deelgebied een bijeenkomst georganiseerd, waar iedereen die geïnteresseerd is, welkom is.

In januari kijken de gebiedsregisseurs en verkenners juist naar de toekomst en wordt er per deelgebied een sessie georganiseerd over het toekomstperspectief met dezelfde 30 personen. Deze toekomstsessie wordt vertaald naar een 'gebiedsschets': een concreter beeld over hoe het deelgebied kan bijdragen aan een toekomstbestendig landelijk gebied. De gebiedsschetsen van de zeven deelgebieden worden dan online gedeeld. In februari worden er wederom brede inloopbijeenkomsten gehouden om de gebiedsschetsen te delen en reacties op te halen. Na de inloopbijeenkomsten van februari worden de gebiedsschetsen afgerond.

Het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten behandelen de gebiedsschetsen in maart ter besluitvorming. Vanaf 1 april rekenen wij op 6 weken terinzagelegging, waarbij iedereen opnieuw kennis kan nemen van de gebiedsschetsen en er formeel op kan reageren.

Contact

Heeft u een vraag, klacht of wilt u iets melden? Neem contact met ons via:

Ons algemene nummer: 050 - 316 49 11. U wordt dan doorverbonden met een medewerker die u te woord kan staan.

Mailen kan ook, via TLG-stikstof@provinciegroningen.nl.