Waddenkust en Wierdenland

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied is Waddenkust en Wierdenland. Langs het grootschalige weidse dijklandschap wierdedorpen die met elkaar verbonden worden door een fijn vertakt stelsel van maren. De belangrijkste natuurgebieden zijn het Nationaal Park Lauwermeer, het Werelderfgoed Waddenzee en het Nationaal Landschap Middag. Deze zijn ook belangrijk voor de recreatie. De bodem bestaat voor een belangrijk deel uit zeeklei. In het oostelijke deel speelt bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Het hoogteverschil varieert tussen de -1 meter en +2 meter NAP. Het grondwater is grotendeels zout. De grootste wateren zijn het Eemskanaal en het Reitdiep. De vruchtbare zeeklei is zeer geschikt voor akkerbouw, wereldwijd is dit een van de belangrijkste gebieden voor de aardappelproductie. Daarnaast is wordt er melkvee gehouden. De havens van Lauwersoog en de Eemshaven zorgen samen met de industrie voor werkgelegenheid. 

Proces in Waddenkust en Wierdenland

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in juni gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in het gebied nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat in de loop van 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten

In Waddenkust en Wierdenland worden kennissessies, inloopbijeenkomsten en toekomstsessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis over het onderwerp te vergroten, een beeld te krijgen van de opgaven en om te inventariseren welke oplossingsrichtingen naar voren komen. 

Meer over deze sessies

Planning

DatumActiviteit
OktoberKennissessies
Wordt geplandInloopbijeenkomst/gebiedsbijeenkomst - opgaven, oplossingsrichtingen en maatregelen
MaartToekomstsessie - oplossingsrichtingen en maatregelen
JuliConcept Gebiedsplan ter besluitvorming naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
Eind 2024Gebiedsplan naar het Rijk

 

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.

Ga naar het Geoportaal

Contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsbrief.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen