Zuidelijk Westerkwartier

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied is het Zuidelijk Westerkwartier. Het Zuidelijk Westerkwartier bestaat uit laaggelegen veengebieden, besloten zandruggen, houtsingels met open laagtes en relatief kleine weilanden voor de veeteelt. De bodem bestaat in het zuiden meer uit zand en gaat richting het noorden over van veen naar bemalen kleipolders. Het hoogteverschil is -2 tot +7 NAP. In de zomer krijgt het gebied water uit het IJsselmeer. 
Het overgrote deel van de landbouw is grasland voor de melkveehouderij. De kleinschalige plattelandseconomie wordt gevormd door de verkoop van melk en bijbehorende producten. Leek en Zuidhorn zijn de belangrijkste centra voor grootschaliger bedrijvigheid, met daarnaast toerisme en recreatie.

Proces

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in juni gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in het gebied nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat in de loop van 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten

In het Zuidelijk Westerkwartier worden kennissessies, inloopbijeenkomsten en toekomstsessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis over het onderwerp te vergroten, een beeld te krijgen van de opgaven en om te inventariseren welke oplossingsrichtingen naar voren komen.

Meer over deze sessies

Planning

DatumActiviteit
OktoberKennissessies
Wordt geplandInloopbijeenkomst/gebiedsbijeenkomst - opgaven, oplossingsrichtingen en maatregelen
MaartToekomstsessie - oplossingsrichtingen en maatregelen
JuliConcept Gebiedsplan ter besluitvorming naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
Eind 2024Gebiedsplan naar het Rijk

 

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.
 

Ga naar het Geoportaal

Contact

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsbrief.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen