25 kilometer-maatregel

Vanaf eind 2021 is er een nieuwe versie van Aerius Calculator beschikbaar. In deze nieuwe versie wordt de stikstofdepositie berekend tot maximaal 25 kilometer van de emissiebron. Met deze wijziging wordt gehoor gegeven aan de opmerkingen van de Commissie Hordijk. Deze commissie, die de geschiktheid van Aerius heeft onderzocht, heeft opgemerkt dat er ten onrechte verschil bestaat tussen de manier waarop de depositie van wegverkeer wordt berekend en de manier waarop met overige stikstofbronnen wordt omgegaan. Verder heeft de commissie opgemerkt dat depositieberekeningen op grotere afstand van de bron grote meetonzekerheden bevatten. Ook daarom is er voor gekozen alleen de deposities binnen 25 km aan de stikstofbron toe te rekenen. 

Gevolgen verandering

Bedrijven met stikstofbronnen die verder dan 25 kilometer van (een overbelast deel van) een Natura 2000-gebied zijn gelegen, zijn niet langer vergunningplichtig. Aerius berekent voor die activiteiten immers geen stikstofdepositie meer. Bedrijven met stikstofbronnen die dichter dan 25 kilometer bij een (overbelast deel van) een Natura-2000 gebied zijn gelegen kunnen nog steeds wél vergunningplichtig zijn. Er zijn twee situaties waarin geen vergunningplicht geldt:

  • Wanneer de huidige stikstofdepositie niet hoger is dan de eerder verkregen vergunning vanuit de Wet natuurbescherming.
  • Wanneer de huidige stikstofdepositie niet hoger is dan de stikstofdepositie die werd veroorzaakt op het moment van aanwijzing van het Natura 2000-gebied, waarop de activiteit een depositie heeft.

Omdat Aerius na de wijziging alleen nog deposities binnen 25 kilometer meerekent, zullen de meeste bedrijven niet meer hoeven terug te vallen op de referentiedatum van 1994.  

Kaart

In onderstaande kaart zijn cirkels van 25 kilometer getrokken rondom overbelaste Natura 2000-gebieden. De kleur van de cirkel verwijst naar het aanwijzingsjaar van het gebied. Ligt uw bedrijf binnen meerdere cirkels dan is de oudste aanwijzingsdatum maatgevend voor uw referentie.

De cirkels zijn indicatief vanaf de rand van een Natura 2000-gebied getrokken. Ligt uw project op of bij de rand van de cirkel, dan is het raadzaam in de nieuwe Aerius een berekening te maken. Het kan immers zo zijn dat uw project weliswaar binnen 25 kilometer van de rand van een Natura-2000 gebied ligt, maar verder dan 25 kilometer van een (bijna) overbelast hexagoon. In dat geval heeft u toch geen vergunningplicht.

Een hexagoon is een rekenraster van 1 hectare in Aerius. Een hexagoon is overbelast met stikstof als de achtergronddepositie (dat zijn de ammoniak en NOx- verbindingen die in de lucht zitten) hoger is dan de Kritische Depositie Waarde (KDW) die ter plekke voor een habitattype geldt. 

Waddenzee

Natura 2000-gebied Waddenzee is op deze kaart daarom ook niet met een cirkel aangegeven. Het gebied heeft wel overbelaste hexagonen, maar deze liggen allemaal verder dan 25 kilometer van de grens met de provincie Groningen.