Omgevingsvisie uitgelegd

De Omgevingsvisie is het belangrijkste document van de provincie. Hierin staat het provinciale strategische beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Op hoofdlijnen staat beschreven hoe de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen ingericht en gebruikt zal worden. Daarnaast bevat het een lange termijnschets voor ontwikkelingen (maatschappelijk en klimatologisch) en laat het zien hoe beleid onderling samenhangt.

  • De Omgevingsvisie stelt kaders voor de langere termijn en maakt spanningen zichtbaar tussen verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van windmolens, een zonnepark of het bouwen van een industrieterrein op plekken waar natuur of wonen belangrijke functies zijn. 
  • In de Omgevingsvisie worden een aantal hoofdkeuzen gemaakt die gebruikt kunnen worden om belangen te wegen bij besluitvorming over projecten en initiatieven. Tegelijk biedt het ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, waarbij rekening wordt gehouden met regionale en lokale verschillen.
  • De ambities en doelen in de Omgevingsvisie worden zo omschreven dat de uitvoering van beleid kan worden gemonitord en geĆ«valueerd en verantwoord en zo nodig kan worden bijgesteld.
  • Tenslotte is de Omgevingsvisie van en voor iedereen. Andere overheden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn nadrukkelijk en van harte uitgenodigd bij te dragen.