Belangrijkste documenten

In de aanloop naar de publicatie van de Omgevingsvisie in 2023 komen er verschillende documenten tot stand. Het gaat om de startnotitie Omgevingsvisie, de Gids voor Gesprek, het koersdocument, de Omgevingsverordening en tenslotte de Omgevingsvisie. Op deze pagina zijn alle belangrijke documenten te vinden.
 

Startnotitie Omgevingsvisie

In de startnotitie Omgevingsvisie (PDF PDF-bestand, 843 KB) staan de uitgangspunten voor het proces om te komen tot een herziening van de Omgevingsvisie. Het document markeert de start van het proces dat in 2022 moet leiden tot een herziene omgevingsvisie voor de provincie Groningen. De notitie geeft onder andere antwoord op de volgende vragen. Wat voor een Omgevingsvisie willen we? Waar gaat de Omgevingsvisie over? Hoe sluiten we aan bij grote maatschappelijke opgaven? Welke aanpak kiezen we voor het proces van totstandkoming en wat is hierin de rol van de provincie? 

De startnotitie Omgevingsvisie is in november 2020 opgeleverd en besproken door Provinciale Staten. 

Gids voor Gesprek 

In de Gids voor Gesprek (PDF PDF-bestand, 2 MB), voorheen de discussienota, staan het huidige beleid, het toekomstige beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen genoemd. Aan de hand van dit document kan Provinciale Staten zien wat er allemaal van invloed is op de fysieke leefomgeving. 

Naast gesprekken en werkplaatssessies met interne en externe experts is een aantal onderzoeken uitgevoerd:

  • Beleid en beleidsontwikkeling (PDF PDF-bestand, 5 MB): wat is het bestaande en in ontwikkeling zijnde beleid voor de fysieke leefomgeving van gemeenten, rijk, waterschappen en de provincie. Wat betekent dat voor de nieuwe Omgevingsvisie? 
  • Kwaliteit van de fysieke leefomgeving (PDF PDF-bestand, 18 MB): op basis van de NPG Gebiedsbiografieën en aanvullende informatie over kwaliteit van ecologie, lucht en water, is beschreven wat de kwaliteiten van onze fysieke leefomgeving zijn. Met een onderverdeling in gebieden.
  • Evaluatie van de huidige Omgevingsvisie en sturingsfilosofie van de provincie (PDF PDF-bestand, 1 MB): onder andere op basis van een aantal enquêtes onder collega's bij gemeenten, waterschappen en de provincie, is in beeld gebracht of en hoe er met de Omgevingsvisie en -verordening wordt gewerkt en hoe dat ervaren wordt.
  • Trends en ontwikkelingen (PDF PDF-bestand, 7 MB): met de blik op 2050 is een inventarisatie gedaan van trends en ontwikkelingen die invloed hebben, of gaan hebben, op de fysieke leefomgeving.
  • Woonbehoefte in het buitengebied (PDF PDF-bestand, 2 MB): bij het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie maakt de provincie de afweging of zij meer ruimte wil bieden aan wonen in het buitengebied. Momenteel zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt. Architecten- en adviseursbureau KAW heeft onderzoek gedaan naar de woonbehoefte in het buitengebied.

Koersdocument

Het koersdocument (PDF PDF-bestand, 4 MB) is de tweede stap om te komen tot de nieuwe Omgevingsvisie en beschrijft de volgende onderwerpen:

  • de huidige kwaliteit van de leefomgeving, trends, ontwikkelingen en opgaven;
  • het huidige beleid en beleidsontwikkelingen;
  • ambities en doelen voor de lange termijn op hoofdlijnen;
  • dilemma’s en te maken keuzen in de fysieke leefomgeving. 

Het koersdocument is de inhoudelijke uitwerking van de Omgevingsvisie op hoofdlijnen en wordt in dialoog met andere overheden, inwoners, ketenpartners en maatschappelijke organisaties opgesteld.

Het koersdocument wordt medio 2022 opgeleverd en besproken door Provinciale Staten.

Rapport Naar een ontspannen Groningen

Het rapport Naar een ontspannen Groningen (PDF PDF-bestand, 13 MB) geeft een analyse van opgaven op het gebied van onder meer klimaat, water, natuur en stikstof. Ook zijn er kaarten in opgenomen en schetst het per deelgebied een toekomstbeeld voor de agrarische sector. We gebruiken het rapport bij het opstellen van het provinciale beleid, zoals de Omgevingsvisie en het gebiedsplan in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het rapport is gemaakt in opdracht van Gedeputeerde Staten.

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening is de bundeling van bepalingen en regels waaraan de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving moet voldoen. Zo kunnen ideeën en ontwikkelingen getoetst worden aan de uitgangspunten en de doelstellingen van de omgevingsvisie. De verordening zegt bijvoorbeeld iets over wegen, vaarwegen, water, natuur en milieu. Samen met gemeenten en waterschappen stelt de provincie de verordening op. 

Alle bepalingen en regels worden ingevuld op een digitale kaart van de provincie en zijn voor iedereen online toegankelijk via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is het belangrijkste document van de provincie. Hierin staat het provinciale strategische beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Op hoofdlijnen staat beschreven hoe de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen ingericht en gebruikt zal worden. Ook laat het zien hoe alle beleid onderling samenhangt.

De Omgevingsvisie wordt voor iedereen online toegankelijk via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).