Belangrijkste documenten

In de aanloop naar de publicatie van de Omgevingsvisie in 2023 komen er verschillende documenten tot stand. Het gaat om de startnotitie Omgevingsvisie, de discussienota, het koersdocument, de Omgevingsverordening en tenslotte de Omgevingsvisie. Op deze pagina zijn alle belangrijke documenten te vinden.
 

Startnotitie Omgevingsvisie

In de startnotitie Omgevingsvisie (PDF PDF-bestand, 843 KB) staan de uitgangspunten voor het proces om te komen tot een herziening van de Omgevingsvisie. Het document markeert de start van het proces dat in 2022 moet leiden tot een herziene omgevingsvisie voor de provincie Groningen. De notitie geeft onder andere antwoord op de volgende vragen. Wat voor een Omgevingsvisie willen we? Waar gaat de Omgevingsvisie over? Hoe sluiten we aan bij grote maatschappelijke opgaven? Welke aanpak kiezen we voor het proces van totstandkoming en wat is hierin de rol van de provincie? 

De startnotitie Omgevingsvisie is in november 2020 opgeleverd en besproken door Provinciale Staten. 

Discussienota

In de discussienota staan het huidige beleid, het toekomstige beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen genoemd. Aan de hand van dit document kan Provinciale Staten zien wat er allemaal van invloed is op de fysieke leefomgeving. 

De discussienota wordt op 1 juli 2021 opgeleverd.

Koersdocument

Het koersdocument is de eerste stap om te komen tot de nieuwe Omgevingsvisie en beschrijft de volgende onderwerpen:

  • de huidige kwaliteit van de leefomgeving, trends, ontwikkelingen en opgaven;
  • het huidige beleid en beleidsontwikkelingen;
  • ambities en doelen voor de lange termijn op hoofdlijnen;
  • dilemma’s en te maken keuzen in de fysieke leefomgeving. 

Het koersdocument is de inhoudelijke uitwerking van de Omgevingsvisie op hoofdlijnen en wordt in dialoog met andere overheden, inwoners, ketenpartners en maatschappelijke organisaties opgesteld.

Het koersdocument wordt december 2021 opgeleverd en besproken door Provinciale Staten.

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening is de bundeling van bepalingen en regels waaraan de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving moet voldoen. Zo kunnen ideeën en ontwikkelingen getoetst worden aan de uitgangspunten en de doelstellingen van de omgevingsvisie. De verordening zegt bijvoorbeeld iets over wegen, vaarwegen, water, natuur en milieu. Samen met gemeenten en waterschappen stelt de provincie de verordening op. 

Alle bepalingen en regels worden ingevuld op een digitale kaart van de provincie en zijn voor iedereen online toegankelijk via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

De Omgevingsverordening wordt voor de zomer van 2021 vastgesteld. 

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is het belangrijkste document van de provincie. Hierin staat het provinciale strategische beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Op hoofdlijnen staat beschreven hoe de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen ingericht en gebruikt zal worden. Ook laat het zien hoe alle beleid onderling samenhangt.

De Omgevingsvisie wordt voor iedereen online toegankelijk via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).