Project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De waterkwaliteit in de Groninger watersystemen voldoet niet aan de Europese eisen van de Kaderrichtlijn Water. In de landbouwsector wordt dit veroorzaakt door de verontreiniging van het water met meststoffen en het gebruik van  gewasbeschermingsmiddelen.

Klimaatverandering

De landbouwsector heeft ook te maken met de effecten van klimaatverandering, zoals verzilting van de grond en in sommige tijden te veel of juist te weinig aan water. De provincie zet zich daarom in voor een economisch sterke, duurzame en circulaire landbouw.

Samenwerking

De provincie werkt samen met verschillende partijen om de waterkwaliteit te verbeteren: het agrarische bedrijfsleven, LTO-Noord, de agrarische collectieven, het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt en de waterschappen in Groningen en Friesland. Deze samenwerking is op nationaal niveau bekrachtigd in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In 2019 zijn diverse projecten in de provincie Groningen in uitvoering gegaan.

Kijk voor meer informatie op www.agrarischwaterbeheer.nl. Voor ondernemers die maatregelen willen uitvoeren om de waterkwaliteit te verbeteren is er ook een subsidieregeling.