Agenda Krimpbeleid 2015-2020

De daling van de bevolking was voor de provincie Groningen al enkele jaren geleden reden om in actie te komen. Samen met gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijs en de middenstand in de drie krimpregio’s is onderzocht hoe we dat samen het beste kunnen.

Actieplan Bevolkingsdaling en Ruimte voor Daadkracht

Dit leidde in december 2010 tot het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling 2010-2013 (PDF PDF-bestand, 6 MB). De nota Ruimte voor Daadkracht (PDF PDF-bestand, 2 MB), die in 2013 is uitgekomen, borduurde voort op dit beleidskader en de resultaten. Er kwam nog meer aandacht voor samenwerking in de uitvoering en voor initiatieven van bewoners om de leefbaarheid te verbeteren.

Agenda Krimpbeleid

In 2015 hebben we onze opgave geactualiseerd. In de Agenda Krimpbeleid provincie Groningen 2015-2020 (PDF PDF-bestand, 691 KB) bouwen we verder op wat al is bereikt en  we nemen daarin ook de gevolgen van de aardbevingen op de krimpproblematiek mee. Bovendien willen we de relatie tussen 'stad en ommeland' versterken. De stad is niet alleen een motor voor de economie; zij speelt ook een belangrijke rol in het ontwikkelen en delen van kennis.

Thema's

De Agenda Krimpbeleid is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid  (PDF PDF-bestand, 2 MB)dat in het voorjaar van 2016 is vastgesteld. De thema's in de Agenda Krimpbeleid zijn:

  • wonen en voorzieningen, met extra aandacht voor de intensieve aanpak van de particuliere woningvoorraad via Groningsgereedschap;
  • overheidsparticipatie;
  • regionale economische vitaliteit;
  • nieuw zorglandschap.

Afspraken met het Rijk

De Agenda Krimpbeleid vormt ook de basis voor nieuwe afspraken met het Rijk over de samenwerking in de komende tijd. Samen met de andere krimpprovincies brengen we bij het Rijk herhaaldelijk de gevolgen van de bevolkingsdaling onder de aandacht, met het doel het onderwerp op de agenda van de landelijke politiek te houden.

Subsidie

Via het subsidiebudget Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden is per jaar 3 miljoen euro beschikbaar voor de leefbaarheid in de krimpgebieden. Een groot deel van dit budget wordt ingezet via lopende meerjarige programma's in de regio's.

Downloads