Gemeentelijke herindeling

De komende jaren gaan vinden er verschillende gemeentelijke fusies plaats

Gemeenten nemen steeds meer taken en bevoegdheden over van andere overheden, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en maatschapelijke ondersteuning. Bovendien krijgen gemeenten steeds vaker te maken met problemen die de gemeentegrenzen overstijgen, zoals bevolkingskrimp, de aardbevingsproblematiek en werkloosheid. Een grote gemeente kan dit soort complexe vraagstukken beter aan. Daarom is een gemeentelijke herindeling nodig.

Achtergrond

Sinds 2006 zijn de provincie en de 23 Groninger gemeenten met elkaar in gesprek over de bestuurlijke organisatie op gemeentelijk niveau. Uit onderzoek is gebleken dat er sterkere en grotere gemeenten nodig zijn om de gemeentelijke taken in de toekomst goed uit te kunnen voeren. Binnen het herindelingsproces heeft de provincie vooral een faciliterende rol. Het initiatief tot fuseren ligt bij de gemeenten zelf, hoewel de provincie in sommige gevallen de regie kan nemen. Het is de bedoeling dat de gemeentelijke herindelingen in de provincie Groningen uiterlijk in 2019 zijn afgerond.

Inhoud dossier

In dit dossier aandacht voor de huidige stand van zaken rondom de herindeling van de gemeenten, de formele procedure voor herindeling en de voorgeschiedenis.

Pagina's