Regeling vergoeding tekort herstelkosten acceptanten 6000 aanbod NAM

U hebt als bewoner uit die groep van 6000 oude schades tussen 5 maart en 1 september 2018 van de NAM een aanbiedingsbrief ontvangen met daarin een aanbodbedrag voor de afhandeling van uw oude, nog openstaande schademelding. Voor veel schademelders is dit aanbod niet toereikend om de schade te herstellen. Hebt u het 6000 aanbod van de NAM in 2018 geaccepteerd, is dit bedrag ontoereikend om de aardbevingsschade aan de eigen woning te herstellen en kunt u dit tekort aantonen met een factuur of offerte, dan kunt u een verzoek indienen voor een vergoeding van dit tekort. Hieronder leest u hoe u vóór 1 maart 2020 een verzoek kunt indienen om voor deze vergoeding in aanmerking te komen.

Waarom deze regeling?

Een groot deel van de woningeigenaren heeft zonder tussenkomst van de Arbiter Bodembeweging of de burgerlijke rechter het aanbod van de NAM in 2018 geaccepteerd. Onderzoeksbureau AHA! heeft onderzoek gedaan naar de beweegredenen van deze groep inwoners om het aanbod van de NAM destijds te accepteren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat voor een deel van deze mensen het door de NAM betaalde bedrag niet toereikend is gebleken om de schade aan de woning te herstellen. Woningeigenaren hebben een deel van het schadeherstel zelf betaalt, bovenop de vergoeding van de NAM.

Geldt deze regeling voor u? 

U kunt gebruikmaken van deze regeling als u: 

  • uw schademeldingen vóór 31 maart 2017 hebt ingediend;
  • het aanbod van de NAM zonder tussenkomst van de Arbiter Bodembeweging of burgerlijk rechter hebt geaccepteerd;
  • kunt aantonen dat u de schade niet (volledig) hebt kunnen laten herstellen van het door de NAM betaalde bedrag. Dit kan aan de hand van de gespecificeerde factuur of gespecificeerde offerte voor de herstelwerkzaamheden, daterend van vóór 1 oktober 2019.

U kunt géén gebruikmaken van deze regeling als u:

  • schademeldingen niet vallen onder de ruim 6000 oude openstaande schademeldingen;
  • ‘maatwerk’ hebt ontvangen, zoals bijvoorbeeld voor complexe schade na bemiddeling door de NCG, Programma Groninger Schuren en Stallen;
  • het aanbod van NAM niet hebt geaccepteerd (en uw schademelding ter beoordeling hebt voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging of burgerlijke rechter);
  • schade hebt hersteld volgens een andere herstelmethode dan waarop het aanbod van de NAM is gebaseerd. 

Op de website van de NAM is de oude regeling te vinden.

Hoe kunt u zich melden?

U kunt zich melden door een verzoek in te dienen met het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Zorgt u ervoor dat u de noodzakelijke bijlage(n) toevoegt. Dit is in elk geval een gespecificeerde factuur of offerte van vóór 1 oktober 2019. Zonder deze bijlagen kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen.

Hoe wordt uw verzoek afgehandeld?

De provincie Groningen controleert of uw verzoek in aanmerking komt voor de 'reparatie' van de herstelkosten. De provincie bekijkt of de door u aangeleverde informatie voldoende is om uw verzoek te kunnen beoordelen. Voldoet uw aanvraag niet aan deze voorwaarden, dan neemt een medewerker van de provincie contact met u op voor aanvullende informatie. 

Over de uitkomst van uw aanvraag wordt u geïnformeerd door de provincie Groningen. U hebt geen contact met de NAM. Als u in aanmerking komt voor een aanvullend bedrag, dan zal de NAM dit binnen 30 dagen na ontvangst van uw betalingsgegevens aan u overmaken. 

Hoe wordt uw verzoek inhoudelijk beoordeeld?

Uw verzoek wordt in zijn geheel bekeken. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar:

  • of de herstelwerkzaamheden enkel betrekking hebben op de gemelde schade aan uw woning die met het aanbod van de NAM is vergoed;
  • of de factuur en/of offerte voldoet aan de spelregels die destijds voor het aanbod van de NAM zijn opgesteld;  
  • de oorzaken van een eventueel verschil tussen de werkelijk gemaakte of geoffreerde herstelkosten en het bedrag in de aanbiedingsbrief van de NAM. Hierbij wordt uitgegaan van de herstelmethode waarop het aanbod van de NAM is gebaseerd.

Overig

Omdat er sprake is van een aanvullende vergoeding op een formeel afgehandelde schademelding, hoeft u geen handtekening te zetten voor akkoord. U hebt géén mogelijkheid om uw verzoek voor te leggen aan de Arbiter Bodembeweging. Mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken, dan kunt u dit bij de provincie Groningen melden.

Aanvraagformulier

Hebt u nog vragen?

Neemt u voor vragen contact met ons op via

Telefoon: 050 - 316 45 35, van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur

E-mail: gaswinning@provinciegroningen.nl