Landelijke regelingen

Dit overzicht is gemaakt voor ondernemers in Groningen, in nauwe samenwerking met het Friese ondernemersplatform YnBusiness. Veel regelingen tijdens deze coronacrisis zijn in hoofdlijnen bekend, maar zijn ook aan verandering onderhevig. Ondanks dat het onderstaande zorgvuldig is opgesteld, en er daarbij gebruik gemaakt is van officiële bronnen, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Op 7 april kondigde het Kabinet aan € 100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april 9.00 uur kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL) via een  speciale onlineportal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze portal die samen met TechLeap.nl ontwikkeld is, kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot € 5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. 

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Meer info over de voorwaarden staat in de Q&A.  Het streven is om aanvragen onder de € 500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de € 500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Ondernemers of investeerders met vragen over de COL-faciliteit worden ook doorverwezen naar de  Q&A met alle details van de Corona-OverbruggingsLening. 

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening

De Corona-OverbruggingsLening COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

Corona-OverbruggingsLening (COL) is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

Het volledige bericht is ook te vinden op de website van de NOM

 

Op 2 april is bekend gemaakt dat het aanvragen van uitstel eenvoudiger wordt, voor meer belastingen geldt en dat het voor kleine ondernemers makkelijker wordt om langer dan drie maanden uitstel te krijgen.

  • Er hoeft maar één uitstelverzoek ingediend te worden, dat geldt voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die in de drie daaropvolgende maanden bijkomen.
  • Belangrijk is wel dat ondernemers aangifte doen, en pas uitstel aanvragen nadat zij de aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.
  • Uitstel geldt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw, aangevuld met kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Uitstel aanvragen? Gebruik het aanvraagformulier. Meer informatie? Bekijk dan het volledige nieuwsbericht.

Als u als werkgever door het coronavirus een forse omzetdaling heeft en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kwam u eerder in aanmerking voor Werktijdverkorting. Deze regeling was niet ingesteld op de vele duizenden aanvragen die inmiddels gedaan zijn. Het kabinet heeft een nieuwe regeling ingesteld, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Afhankelijk van de hoogte van de omzetdaling kan tot 90% van de loonsom van uw werknemers tijdelijk vergoed worden. De bedoeling is dat de regeling 6 april opengesteld wordt. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en vanaf 25 maart is de regeling op steeds meer plekken aan te vragen. De hoofdlijnen zijn:

  • Zelfstandigen kunnen voor een periode van maximaal drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot maximaal het sociaal minimum (maximaal 1500 euro voor een gezin).
  • De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald en in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers is geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Ook een DGA van een BV kan gebruik maken van de regeling, mits er sprake is van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA dient te verklaren dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen. En daarnaast dient hij/zij te voldoen aan de andere criteria van de regeling.
  • Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10157 euro, tegen een rentepercentage van 2%. Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij. De lening kent een looptijd van maximaal drie jaar.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Hoort uw onderneming bij die sectoren (o.a. horeca, recreatie, cultuur, reis-, sport- en evenementenorganisaties, kappers, schoonheidssalons, retail in non-food en tankstations) die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies naar het buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen. Sinds vrijdag 27 maart is de compensatieregeling aan te vragen via de site van de RVO. Alle voorwaarden zijn daar te vinden.

De borgstellingen voor het midden- en kleinbedrijf worden versneld verruimd, met ingang van 16 maart. De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten. Hierdoor kunt u als ondernemer mogelijk meer lenen dan u op basis van een onderpand zou kunnen krijgen. De BMKB-aanvraag loopt via de financier (veelal de bank). Neem hiervoor dus contact op met uw bank. Meer informatie over de borgstellingen.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Er wordt een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties gegeven (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de corona problematiek wordt voor de huidige klanten uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Meer informatie te vinden op de website van Qredits.

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Meer over deze regeling is op de site van RVO te vinden.

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen (in het bijzonder: toeristenbelasting) aan bedrijven in te trekken. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Een aantal banken heeft bekend gemaakt dat ze ondernemers zes maanden uitstel op aflossing geven. Hieronder hebben we de sites van een aantal banken verzameld. Neem contact op met uw bank om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.

Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U hebt dus de tijd tot 1 juli 2020. Hebt u op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet u het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen. Meer informatie is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Wij gaan ondernemers die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen. Een overzicht van deze maatregelen is te vinden op de site van de Belastingdienst. Veel van deze maatregelen worden maatwerk. Om gebruik te maken van de maatregelen, kunt u daarom het beste contact opnemen met het bedrijvencontactpunt in uw regio.