Betrokken organisaties

In het aardbevingsgebied wordt veel samengewerkt tussen verschillende partijen

Er zijn veel overheden, instellingen, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties die te maken hebben met het aardbevingsdossier. Hieronder een overzicht.


organisatie

werkzaamheden

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TMCG)Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen bij de TMCG terecht voor de afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Behalve nieuwe schades handelt de commissie ook alle schademeldingen af die ingediend zijn vanaf 31 maart 2017 om 12.00 uur.
Centrum Veilig Wonen (CVW)Het CWV houdt zich bezig met de versterking van gebouwen en de infrastructuur. 

Commissie Bijzondere Situaties

De Commissie Bijzondere Situaties is onafhankelijk en zorgt voor de uitvoering van de regeling Vangnet Bijzondere Situaties, veroorzaakt door de aardbevingen.Economic Board Groningen
De Economic Board richt zich op de versterking van de economie in het aardbevingsgebied. Daarvoor is 97,5 miljoen euro voor een periode van vijf jaar beschikbaar gesteld door de NAM en de provincie Groningen.

Groninger Bodem Beweging (GBB)

De GBB komt op voor de belangen van Groningers die schade ondervinden door de gaswinning en is onderdeel van de maatschappelijke stuurgroep. De Nationaal Coördinator Groningen vraagt advies aan deze stuurgroep over te nemen beleidsbesluiten
Groninger Gasberaad

Het Groninger Gasberaad wil zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van alle maatregelen inwoners maximaal berokken zijn en het aardbevingsgebied zijn unieke karakter en identiteit behoudt. Het Groninger Gasberaad is onderdeel van de maatschappelijke stuurgroep. De Nationaal Coördinator Groningen vraagt advies aan deze stuurgroep over te nemen beleidsbesluiten.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Het KNMI exploiteert een meetnet voor aardbevingen in Nederland en adviseert over bodembewegingen.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)De NCG is een samenwerkingsverband van gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk. De NCG werkt aan de versterking van woningen om de veiligheid en leefbaarheid in het aardbevingsgebied te verbeteren. Het Meerjarenplan is hierbij het uitgangspunt. Hans Alders staat aan het hoofd van de NCG.
Nederlandse Aardolie Maatschappij  bv(NAM)
De NAM wint aardgas en –olie. Het bedrijf herstelt aardbevingsschade van voor 1 januari 2015. Verder financiert de NAM schadeherstel en het preventieprogramma van de Nationaal Coördinator.

Onafhankelijke Raadsman
De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt voor klachten over de afhandeling van een schadeclaim door de NAM.


Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Gronings Perspectief

In opdracht van de NCG onderzoekt de RUG in 2016 en 2017 de gezondheid, het gevoel van veiligheid en het toekomstperspectief van Groningers. Het onderzoek heet 'Gronings Perspectief' en gaat over de gevolgen van aardbevingen voor gezondheid en veiligheidsbeleving. Ook willen de onderzoekers weten hoe inwoners van alle 23 gemeenten hun toekomstperspectief zien.

Samenwerkingsbverband Noord-Nederland (SNN)Het SNN voert de Regeling Waardevermeerdering uit.
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)Het SodM houdt door inspecties en onderzoek toezicht of de mijnondernemingen de regels over aardbevingen wel voldoende naleven.
Technische commissie bodembeweging (Tcbb)

De Tcbb is een onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging.

Veiligheidsregio Groningen

De Veiligheidsregio Groningen is een samenwerkingsverband van overheden, politie, hulpverleningsdiensten, ziekenhuizen en nutsbedrijven dat optreedt wanneer er zich een noodsituatie voordoet.

Vereniging Groninger Dorpen

De Vereniging Groninger Dorpen zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland en komt op voor de belangen van dorpsbewoners.

EPI-kenniscentrumEPI-kenniscentrum is een opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen met de focus op kennisdeling. EPI-kenniscentrum richt zich op: Educatie, Praktijk en Innovatie.