Kennisgeving

Aankondiging/kennisgeving verpachting provinciale eigendommen 

De provincie Groningen wil een viertal percelen landbouwgrond in pacht uitgeven voor het teeltseizoen 2023. Hiervoor wordt een selectieprocedure georganiseerd. Deze kennisgeving dient om een passende mate van openbaarheid te geven aan de (voorgenomen) verpachting van de gronden. 

De provincie is eigenaar van: 

  • een dijk te Zoutkamp, kadastraal bekend gemeente Ulrum, sectie F, nummers 3793 (groot 1.3790 ha) en 3794 (groot 0.3080 ha) en sectie K nummer 496 (groot 0.1239 ha);
  • een perceel bouwland te Spijk, kadastraal bekend gemeente Bierum, sectie K nummers 201 (groot 1.0230 ha) 541 (groot 0.4073 ha) en 545 (0.5638 ha);
  • een perceel grasland (voormalige slibdepot) te Overschild, kadastraal bekend gemeente Appingedam sectie H nummer 1861 (gedeeltelijk) (groot (ongeveer) 0.1867 ha) en sectie M nummers 1 (groot 11.2890 ha) en 23 (groot 0.8115 ha);
  • een perceel grasland te Lutjegast, kadastraal bekend gemeente Grootegast, sectie M nummers 458 (groot 2.9485 ha) en 493 (groot 6.2335 ha) en sectie N nummer 71 (groot 1.3650 ha).

De provincie wil deze gronden verpachten voor het teeltseizoen 2023 op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Belangstellenden die een perceel willen pachten om te gebruiken bij de exploitatie van hun landbouwbedrijf worden uitgenodigd om in te schrijven. Inschrijvingen worden beoordeeld op de prijs en op de wijze waarop op het gepachte en/of binnen de agrarische onderneming van de inschrijver aandacht wordt besteed aan een duurzaam bodemgebruik, zoals de inzaai van een bloemrijk/ kruidenrijke akkerrand, vergroten van de biodiversiteit of zonder gebruik van glyfosaat.

De verpachting bij inschrijving wordt georganiseerd door Achterhof Makelaardij B.V., kantoorhoudende aan de Langestraat 40, 9804 PL Noordhorn, telefoonnummer: 0594-507709. Meer informatie is telefonisch op te vragen of te raadplegen via internet, via de websites: www.achterhofagrarisch.nl of www.fundainbusiness.nl

Ge├»nteresseerden kunnen de inschrijfformulieren en inschrijfvoorwaarden inzien of opvragen bij voornoemd makelaarskantoor; de beoordelingscriteria maken deel uit van de documenten. 

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 15 februari 2023 om 17.00 uur te zijn ontvangen op het makelaarskantoor. De voorlopige gunning zal uiterlijk 23 februari 2023 plaatsvinden. Het voornemen tot gunning zal vervolgens worden gepubliceerd. Na een opschortende termijn van twintig kalenderdagen, indien ongebruikt verstreken, zal de provincie definitief gunnen en een digitale pachtovereenkomst sluiten met de geselecteerde partij.

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:
              
Mevrouw M.D. Arends    
                   
Teamleider Areaalbeheer

Domein Uitvoering