Vaststelling ernst verontreiniging locatie Ludensweg 37 in Winschoten

Rubriek: Bodembeschermingsvergunning
Publicatiedatum: 17 januari 2018
Locatie(s): Ludensweg 37
9675AM Winschoten
Gemeente Oldambt

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat op de locatie Ludensweg 37 te Winschoten sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; vanwege het ontbreken van actuele risico's is een spoedige sanering niet noodzakelijk.

Terinzagelegging

Het besluit met de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 januari 2018 tot en met 1 maart 2018:

  • in het gemeentehuis van Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten, op werkdagen tijdens kantooruren en buiten kantoortijden alleen na telefonische afspraak (0597-48 20 00);
  • in het provinciehuis, St. Jansstraat 4 te Groningen, kamer C302, op werkdagen tijdens kantooruren, en na telefonische afspraak, telefoon 050-316 49 86, de heer J.P. Meles.

Bezwaar

Dit besluit is een beschikking in de zin van afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, postbus 610, 9700 AP Groningen, of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.