Terinzagelegging vastgesteld inpassingsplan Partiele herziening Opstelterrein De Vork Essen-Haren

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 14 februari 2018
Locatie(s): Gemeente Groningen (Gr)
Gemeente Haren

Provinciale Staten van Groningen hebben op 31 januari 2018 het inpassingsplan 'Partiële herziening inpassingsplan Opstelterrein De Vork Essen-Haren' vastgesteld. Daarbij is één wijziging aangebracht ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. Op de verbeelding ter plaatse van aardgastransportleiding N-505-41 is de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' aangebracht, voor zover deze gelegen is binnen de bestemming 'Groen'. 

Inhoud

Op 16 december 2015 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan 'Opstelterrein De Vork Essen - Haren' vastgesteld. Dit plan voorziet in verplaatsing van het huidige opstelterrein aan de zuidzijde van het hoofdstation Groningen naar het gebied De Vork tussen Groningen en Haren. Archeologisch onderzoek heeft nieuwe informatie aan het licht gebracht. Anders dan verwacht blijkt de bodem rijk aan bewoningsresten uit verschillende perioden, van steentijd via ijzertijd tot Romeinse tijd en middeleeuwen. Om deze bewoningsresten in de bodem te kunnen bewaren is het landschappelijke inrichtingsplan aangepast. Naast een aangepast landschappelijk inrichtingsplan, is in de partiële herziening van het inpassingsplan ook grond meegenomen die nodig is voor de aanleg van ontsluitingswegen en werkterreinen. 

Terinzagelegging

U kunt het vastgestelde inpassingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij:

  • gemeente Groningen, het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 in Groningen, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en uitsluitend op afspraak van 14.00 uur tot 17.00 uur;
  • gemeente Haren, Raadhuisplein 10 in Haren, op maandag van 8.30 uur tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur;
  • provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 in Groningen, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Het inpassingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.9920.PHIPOPSTELTDVEHAR-VA01. De plankaarten van het inpassingsplan zijn hier te bekijken.

Instellen beroep

Met ingang van 16 februari 2018 tot en met 29 maart 2018 kan tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep worden ingesteld door:

  • Een belanghebbende die zienswijzen over het ontwerp-inpassingsplan heeft ingediend.
  • Een belanghebbende die kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zienswijzen in te dienen.
  • Een belanghebbende die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijziging ten opzichte van het ontwerp. 

Op het vastgestelde inpassingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor het instellen van beroep betekent dit dat:

  • De gronden van het beroep in het beroepschrift moeten worden opgenomen.
  • Het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.
  • De gronden van het beroep na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Verzoek om voorlopige voorziening

Het inpassingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. De mogelijkheid bestaat om de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak te verzoeken - als voorlopige voorziening - de inwerkingtreding op te schorten in afwachting van de behandeling van het beroep. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het inpassingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Voor het behandelen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.H. Wiechertjes, afdeling Ruimte en Samenleving, telefoonnummer 050 - 316 47 79.