Terinzagelegging definitief besluit lijst van zwemwateren in oppervlaktewater voor 2018

Rubriek: Meldingen
Publicatiedatum: 24 februari 2018
Locatie: Provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij, na afronding van de inspraakprocedure, op 20 februari 2018 de lijst van zwemwaterlocaties in oppervlaktewater voor het seizoen 2018 definitief heeft vastgesteld. De locaties zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

Terinzagelegging

De stukken liggen ter inzage in het provinciehuis van de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, in de waterschapshuizen, en in de gemeentehuizen in de provincie Groningen. Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Beroep

Deze beroepsmogelijkheid staat open voor belanghebbenden die eerder een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit hebben ingediend dan wel kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.