Ontwerpbesluit tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (Westerwolde)

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 24 februari 2018
Locatie: Provincie Groningen
Documenten: Besluit tot wijziging van de begrenzing van NNN Westerwolde inclusief toelichting  ( PDF PDF-bestand, 50 KB )
Kaart bij besluit tot wijziging begrenzing NNN Westerwolde  ( PDF PDF-bestand, 4 MB )

Gedeputeerde Staten van Groningen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 27 februari 2018 tot en met 9 april 2018 ter inzage ligt een ontwerpbesluit tot wijziging van kaart 6 behorende bij de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016. Het betreft de op deze kaart aangegeven begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Het gaat daarbij om enkele percelen in de gemeente Westerwolde.

Terinzagelegging 

Het ontwerpbesluit kunt u gedurende de periode van terinzagelegging inzien in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. U kunt het ontwerpbesluit ook raadplegen op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbesluit heeft de identificatiecode NL.IMRO.9920.WijzPOV2018Kaart6-ON01 

Zienswijzen

Gedurende de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan een ieder bij ons een zienswijze indienen bij: 

Gedeputeerde Staten van Groningen
T.a.v. mevrouw D. Welink
Postbus 610
9700 AP Groningen

Informatie 

Voor nadere informatie of voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met mevrouw D. Welink, telefoonnummer 050-316 46 21 of met de heer P. Bijl, telefoonnummer 050-316 47 78.