Ontheffing Wet natuurbescherming onderdeel houtopstanden aan Natuurmonumenten

Rubriek: Overig
Publicatiedatum: 24 februari 2018
Locatie: Provincie Groningen
Documenten: Ontheffing meldingsplicht houtopstanden Natuurmonumenten  ( PDF PDF-bestand, 417 KB )

Gedeputeerde Staten delen mee dat zij op grond van artikel 4.5, derde lid, van de Wet natuurbescherming, ontheffing hebben verleend. De ontheffing is verleend aan Natuurmonumenten voor het geheel of gedeeltelijk vellen van houtopstanden, zonder voorafgaande melding daarvan bij Gedeputeerde Staten.

Als u het niet eens bent met het bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure Bezwaar maken tegen een besluit (PDF PDF-bestand, 37 KB). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl