Omgevingsvergunning Wabo Suiker Unie, Fabriekslaan 12, 9745 AG Groningen

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 1 februari 2018
Locatie(s): Fabriekslaan 12
9745AG Groningen
Gemeente Groningen (Gr)
Zaaknummer: 2926253
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
5 februari 2018
Einde termijn: 19 maart 2018
Bijbehorende vergunning: 2017 ontwerp omgevingsvergunning Suiker Unie Vierverlaten

Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen hebben besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum te hebben verzonden aan de aanvrager: 

  • Fabriekslaan 12, 9745 AG in Groningen, het plaatsen van een keerwand.

Verzenddatum 23 januari 2018

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf 5 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Groningen;  
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4, Groningen.

Beroep

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van het besluit beroep worden ingesteld door belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht die tevens zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van dit besluit en belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De vergunning wordt onherroepelijk nadat de beroepstermijn is verstreken.  

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700AD Groningen. 

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt deze vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer Bloem, telefoon 06-46 94 49 39.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.