Omgevingsvergunning Wabo Sita EcoService Nederland

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 31 januari 2018
Locatie(s): Meihuizenweg 27
9648LN Wildervank
Gemeente Veendam
Zaaknummer: 1847513
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
5 februari 2018
Einde termijn: 19 maart 2018
Bijbehorende vergunning: 2018 ontwerp omgevingsvergunning Sita EcoService Nederland B.V.

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen: 

  • SITA EcoService Nederland, Demontage bestaande containerhal en realisatie nieuwe containerhal, uitbreiden brandblussysteem in PGS-opslaghal. 

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van dag na publicatie tot en met zes weken later ter inzage:

- in het gemeentehuis van de gemeente Veendam;

- in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

De omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan ook worden ingezien op de pagina met de verleende milieu-en omgevingsvergunningen.

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt, heeft een ieder de mogelijkheid om zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen. Het naar voren brengen van zienswijzen kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de Omgevingsdienst Groningen, telefoon 0598-78 80 77. 

Beroep

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.