Omgevingsvergunning Wabo locatie Industriestraat 34 te Stadskanaal

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 31 januari 2018
Locatie(s): Industriestraat 34
9502EJ Stadskanaal
Gemeente Stadskanaal
Zaaknummer: 2877841
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
5 februari 2018
Einde termijn: 19 maart 2018
Documenten: Definitieve Beschikking Omgevingsvergunning Renewi in Stadskanaal  ( PDF PDF-bestand, 231 KB )
Bijbehorende vergunning: 2018 omgevingsvergunning Renewi Nederland B.V.

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben verleend: 

  • Renewi Nederland B.V. (voorheen: Van Gansewinkel Nederland B.V.) Industriestraat 34, 9502 EJ Stadskanaal, het veranderen van een inrichting. 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ontvangen. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken liggen van de dag na publicatie tot en met zes weken later ter inzage bij:

  • Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen;
  • Gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. 

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. 

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.  

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking op 19 maart 2018, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist. 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, telefoonnummer 050-316 49 11.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.