Omgevingsvergunning Wabo JPB Logistics BV locatie A.J. Romijnweg 30 te Winschoten

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 9 maart 2018
Locatie(s): A.J. Romijnweg 30
9672AH Winschoten
Gemeente Oldambt
Zaaknummer: 2248365
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
12 maart 2018
Einde termijn: 23 april 2018

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij aan JPB Logistics B.V. een omgevingsvergunning hebben verleend voor het veranderen van de inrichting, het bouwen van een bouwwerk en het gebruik in strijd met een bestemmingsplan op de locatie A.J. Romijnweg 30 te Winschoten.  

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 maart 2018 tot 23 april 2018 op werkdagen ter inzage:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Oldambt;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

De omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan ook worden ingezien op de pagina met de verleende milieu- en omgevingsvergunningen.

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd (voor 24 april 2018) worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. 

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.  

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist. 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de provincie Groningen via telefoon 050-316 49 11 of met mevrouw I. Puister, Omgevingsdienst Groningen via telefoon 0598-78 83 64.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.