Omgevingsvergunning (Wabo) Engie Energie Nederland N.V., Robbenplaatweg 17, Eemshaven

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 2 maart 2018
Locatie(s): Robbenplaatweg 17
9979XD Eemshaven
Gemeente Eemsmond
Zaaknummer: 3090915
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
5 maart 2018
Einde termijn: 16 april 2018
Bijbehorende vergunning: 2017 omgevingsvergunning Engie Energie Centrale

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij aan ENGIE Energie Nederland N.V., voor de inrichting gelegen aan de Robbenplaatweg 17 in de Eemshaven, een omgevingsvergunning hebben verleend voor het plaatsen van een zonnepark. Het betreft het veranderen van de inrichting (milieuneutraal), het bouwen van een bouwwerk en opheffen strijdig gebruik. 

Terinzagelegging

De beschikking ligt gedurende zes weken op werkdagen ter inzage:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

De omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan ook worden ingezien op de website met ruimtelijke plannen en de Staatscourant. 

Beroep

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van de ontwerpbeschikking.
  • Belanghebbenden die naar aanleiding van het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren hebben gebracht.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. 

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. 

Informatie

Als u inhoudelijke vragen hebt, kunt u contact opnemen met mevrouw J. van der Veen, telefoon 0598–78 80 62, Omgevingsdienst.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.