Omgevingsvergunning (Wabo) AkzoNobel Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 15 februari 2018
Locatie(s): Oosterhorn 4
9936HD Farmsum
Gemeente Delfzijl
Zaaknummer: 2427667
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
19 februari 2018
Einde termijn: 2 april 2018
Bijbehorende vergunning: 2018 ontwerp omgevingsvergunning AkzoNobel Chemicals B.V.

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij voornemens zijn om de omgevingsvergunning te wijzigen voor de inrichting van AkzoNobel Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum productieverhoging).  

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking ligt gedurende zes weken vanaf publicatie op werkdagen ter inzage:

  • in het gemeentehuis te Delfzijl;
  • in het provinciehuis te Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

De omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan ook worden ingezien op de pagina met de verleende milieu- en omgevingsvergunningen.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP Groningen. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingediend. Wilt u hiervoor telefonisch een afspraak  maken met de heer A. Hofstee, telefoon 0598-78 83 61, Omgevingsdienst Groningen.

 

Beroep

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend

wanneer ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.