Omgevingsvergunning locatie Heemskesweg 45 te Farmsum

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 9 februari 2018
Locatie(s): Heemskesweg 45
9936HE Farmsum
Gemeente Delfzijl
Zaaknummer: 2942811
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
12 februari 2018
Einde termijn: 26 maart 2018
Bijbehorende vergunning: 2017 omgevingsvergunning Dow Benelux B.V.

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij aan Dow Benelux B.V. een omgevingsvergunning hebben verleend voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk op de locatie Heemskesweg 45 te Farmsum.

 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd te opzichte van het ontwerpbesluit.  

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 februari 2018 tot en met 26 maart 2018 op werkdagen ter inzage:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

De omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan ook worden ingezien op de pagina met de verleende milieu- en omgevingsvergunningen.

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, voor 28 maart 2018, worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. 

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.  

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist. 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de provincie Groningen via telefoonnummer 050-316 49 11 of met mevrouw I. Puister, Omgevingsdienst Groningen, via telefoon 0598-78 83 64.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.