Omgevingsvergunning Finco Terminal BV, Van der Hoopstraat 15 te Groningen

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 9 februari 2018
Locatie(s): Van der Hoopstraat 15
9716JL Groningen
Gemeente Groningen (Gr)
Zaaknummer: 1557
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
12 februari 2018
Einde termijn: 26 maart 2018

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij aan de omgevingsvergunning van FinCo Terminal Groningen b.v. ambtshalve een vergunningvoorschrift hebben toegevoegd voor tot de locatie Van der Hoopstraat 15 te Groningen. 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 februari 2018 tot en met 26 maart 2018 op werkdagen ter inzage:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

De omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan ook worden ingezien op de pagina met de verleende milieu- en omgevingsvergunningen

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, voor 28 maart 2018, worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. 

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de provincie Groningen via telefoonnummer 050-3164911 of met mevrouw I. Puister van de omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer 0598-788364.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.